Registret över offentlig ekonomi och verksamhet

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Elin Sagulin
E-post: elin.sagulin@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik över kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet för att ge en utförlig bild av den offentliga ekonomin på Åland. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar ca femtio kontaktpersoner till kommuner och kommunalförbund. Dessa personer har ansvar över statistiken för kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn, kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: inga

Källor

Uppgifterna erhålls direkt från kommuner och kommunalförbund

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.