Barometerregistret

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187, AX-22 111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktpersoner

Sanna Roos, e-post: sanna.roos@asub.ax
Robin Lähde, e-post: robin.lahde@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av uppgifterna i registret

Huvudsyftet är att analysera och belysa den ekonomiska konjunkturutvecklingen och utvecklingen på arbetsmarknaden. Uppgifterna lämnas dels från ett urval ålandsbaserade företag och dels från arbetsgivare inom den offentliga sektorn.

Resultaten av analysen redovisas per bransch när det gäller den privata sektorn och för den offentliga sektorn skilt för:

  • landskapsregeringen (exklusive Högskolan på Åland och ÅHS)

  • den kommunala sektorn (exklusive grundskolorna och det kommunala äldreboendet)

  • staten

  • skolorna

Resultaten offentliggörs uteslutande på ÅSUB:s hemsida och i två rapporter, Konjunkturläget respektive Arbetsmarknadsbarometern som utkommer en gång i året.

Registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar dels ett urval företag från olika branscher och av olika storlek, dels olika myndigheter och avdelningar inom den offentliga sektorn. De personuppgifter som finns med i registret är begränsade till uppgiftslämnarnas kontaktuppgifter.

Identifikationsuppgifter: företags- och organisationsnummer och namn, uppgiftslämnarens representant (VD, personal-, ekonomichefer, m.fl.).

Känsliga uppgifter: för företagens del handlar det om uppgifter om framtida utsikter för företaget, omsättning, lönsamhet, personalantal och investeringar. Eftersom dessa bedömningar handlar om en kort tidsperiod, ett år bakåt respektive ett år framåt i tiden, kan uppgifternas känsliga karaktär betecknas som relativt kortlivad.

Andra uppgifter: adress, kommun, telefon- och e-postadress, bransch.

Källor

Insamlingen av uppgifterna görs via enkät (elektroniskt och postalt), samt telefonsamtal en gång om året, under februari och mars månad. Deltagandet i enkäten är frivilligt. Uppgiftslämnarna har därmed givit sitt samtycke till att uppgifterna sparas hos ÅSUB och används i ÅSUB:s analyser. ÅSUB utfäster sig att behandla uppgifterna konfidentiellt och skydda dem enligt statistiklagen (ÅFS 42/94).

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Bevarande och gallring

Kontaktuppgifterna sparas i två år.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.