Befolkningsrörelseregistret

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Kontaktperson

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om befolkningsrörelsen. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar födda jämte föräldrar, avlidna jämte efterlevande maka/make, vigda jämte maka/ make, skilda jämte frånskild maka/make samt inflyttade, utflyttade och flyttade inom Åland, i dagens läge omkring 8 000 poster per år. 

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning 
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: förändringsbeteckning (född, död etc), förändringsroll (barn, mor, far, avliden, änka etc), händelsedatum, personens ålder, kön, civilstånd, modersmål, medborgarskap, boendekommun 1.1. följande år, fastighetsbeteckning, byggnadsnummer, bostadsnummer, äktenskapets ordningsnummer, tidigare medborgarskap, barnets börd (i eller utom äktenskap), den föddas ordningsbokstav, makans/makens ålder (hela år), makans/makens boendeland, makans/makens medborgarskap, antal biologiska barn som personen har, födelsekommun, födelsestat, flyttår (statistikår), slag av flyttning (inrikes, utrikes etc), utflyttningsbostadens byggnadsnummer, utflyttningsbostadens bostadsnummer, in- och utflyttningsbostadens byggnadsnummer, in- och utflyttningsbostadens bostadsnummer, in- och utflyttningsbostadens fastighetsbeteckning, in- och utflyttningsbostadens fastighetsbeteckning, utflyttningskommun, inflyttningskommun, utflyttningsland, inflyttningsland, flyttning inom kommunen, typ av boende (inrättning m.m.), ålder vid flyttningen, slag av flyttning (inrikes, utrikes etc).

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen genom elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.