Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett begrepp som introducerades av Lester Brown i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" där han definierar hållbar utveckling som "... tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".
Källa: Brundtlandrapporten 1987.

FN antog år 2015 Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala målen är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

 

De globala målen för hållbar utveckling (FN)

Källa: FN:s utvecklingsprogram (UNDP), http://www.globalamalen.se

ÅSUB:s målsättning är att samla in information som rör Åland i de globala målen och publicera indikatorer och nyckeltal. Syftet med ÅSUB:s temaområde Hållbar Utveckling är att illustrera Ålands position idag, och där det är möjligt, tidsserier med historisk utveckling. ÅSUB har tagit fram de indikatorer för de 17 globala målen för hållbar utveckling där det i dagsläget finns tillgängliga åländska data, dessa indikatorer finns redovisade under följande länk: 

Begreppet hållbar utveckling består av tre delområden. Följ länkarna nedan för information och statistik om respektive delområde.

Publikationer som behandlar alla tre delområden

Mer information om hållbar utveckling av externa aktörer

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) producerar statistik som berör ämnet hållbar utveckling i en åländsk kontext. Vid eventuella frågor/kommentarer, vänligen kontakta Jonas Karlsson, tel. 018-25 581 eller e-post jonas.karlsson@asub.ax.