Registerbeskrivning för ÅSUBs e-posthantering

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Katarina Fellman
E-post: Katarina.fellman@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med e-postregistret är att framställa och utveckla statistiken och utredningsverksamheten inom ÅSUB i dess myndighetsroll.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar personer som lämnar aggregerade statistikuppgifter och personer som utgör partners i utvecklingen av statistikproduktionen eller inom utredningsverksamheten inom ÅSUB.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: E-postadress och i det fall namnet sammanfaller med e-postadressen även namn.
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Inga övriga personuppgifter hanteras i registret.

Källor

Uppgifterna erhålls från respektive myndighet, organisation, företag eller person.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.