Registret över kandidater vid allmänna val

Registeransvarig
Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om kandidaterna vid lagtings- och kommunalval samt statistik över valresultatet.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla som kandiderar i lagtingsvalet respektive kommunalvalet, mindre än 1 000 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning och namn
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, politisk gruppering och lista, hemkommun samt vilket val man kandiderar i. Efter valet kompletteras registret med uppgifter om röstetal och jämförelsetal samt uppgift om huruvida man har blivit invald eller ersättare i respektive organ.

Källor

Uppgifterna erhålls från centralnämnden för lagtingsval samt de kommunala centralnämnderna. Registret kan vid behov sammanslås med uppgifter från andra register.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.