Verksamhet

Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, är en oberoende institution vars främsta uppgifter är att verka som Ålands officiella statistikmyndighet och bedriva forskning och utredningsverksamhet. ÅSUB leds av en direktion som består av sakkunniga samt representanter för användare och uppgiftslämnare.

ÅSUB producerar officiell statistik för beslutsfattande, debatt och forskning inom ett stort antal områden. Det innebär att vi utvecklar, framställer och sprider statistik samt samordnar statistikproduktionen på Åland och lämnar statistik till internationella organisationer. Statistiken har som krav att vara oberoende, relevant, jämförbar, av god kvalitet och baserad på vetenskapliga grunder samt respekterar uppgiftslämnarnas rättigheter och sekretess. Lättillgänglig statistik är en viktig byggsten i varje demokrati. ÅSUB åtar sig också olika typer av statistiska bearbetningar, analyser och prognoser på uppdrag av beställare. ÅSUB medverkar i nordiskt och internationellt statistiskt samarbete.

Inom forskningen och utredningsverksamheten är det samhällsekonomiska området centralt men verksamheten omfattar även många andra relevanta samhällsfrågor. ÅSUB har en stark metodkompetens och har särskilt specialiserat verksamheten inom ekonomiska lägesanalyser, prognoser, ekonomisk modellutveckling, surveyundersökningar samt utvärdering av politikinsatser. Utrednings- och forskningsverksamheten är i huvudsak uppdragsfinansierad och har kunder både inom Åland och internationellt. Personal från ÅSUB ingår i flera internationella sakkunnigorgan rörande forskning om regional utveckling i Norden och dess närområden.

Läs mer här om du är intresserad av tidigare års verksamhetsberättelser eller tidigare års verksamhetsplaner