Register över bokslutsdata från företag

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Johan Flink
E-post: johan.flink@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera bokslutsstatistik samt att beräkna näringslivets del av de åländska nationalräkenskaperna. Ytterligare kan registeruppgifterna användas för undersökningar och statistiska utredningar som hör till ÅSUBs verksamhetsområde, och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Företag som är väsentliga för forskningsändamål. Koncerner, den offentliga sektorns myndighetsenheter och icke-vinstsyftande organisationer har lämnats utanför. De personuppgifter som finns med i registret är begränsade till uppgifter rörande enskilda näringsidkare.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: företags- och organisationsnummer och namn
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: Tidsserien över bokslut innehåller resultat- och balansräkningsuppgifter samt nyckeltal som definierats på grov nivå.

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen genom elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.