Aktielägenhetsöverlåtelseregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Gerd Lindqvist
E-post: gerd.lindqvist@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om prisnivån på åländska aktielägenheter. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Personer som köpt aktielägenhet.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning.
Känsliga uppgifter: Inga.
Andra uppgifter: Uppgifter om de överlåtna aktielägenheterna.

Källor

Uppgifterna erhålls från Skattemyndigheterna.

Utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.