Personal

Katarina Fellman

Titel: Direktör, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25492

Katarina Fellman ansvarar för den övergripande ledningen och utvecklingen av ÅSUBs statistikproduktion och forskningsverksamhet. Fellman har ansvaret för ÅSUBs ekonomi, personal och internationella samarbete. Fellman är också engagerad i institutets projektverksamhet, särskilt inom forsknings- och utredningsverksamheten. Hon har ansvarat för en lång rad utrednings- och forskningsuppdrag bland annat inom regional utveckling, demografi, kunskapsekonomi och offentlig ekonomi samt inom utvärdering av politikinsatser. Fellman deltar i det nordiska chefsstatistikersamarbetet och är även engagerad inom det regionalpolitiska forskningsområdet i det nordiska samarbetet.

Jouko Kinnunen

Titel: Forskningschef, ekon.dr.
Telefon: +358 (0)18 25494

Ansvarar för ledningen av utrednings- och forskningsverksamheten inom ÅSUB och deltar  i ÅSUBs utredningsverksamhet med ett speciellt intresse för kvantitativa metoder, prognoser och samhällsekonomisk modellering. Kinnunen doktorerade i nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola (nuförtiden en del av Aalto universitet) i december 2005. Kinnunen har en bakgrund som utredare på ÅSUB, forskare vid flera finländska forskningsinstitut samt som tjänsteman inom FN.  Länk till Kinnunens profil på Research Gate.

Kenth Häggblom

Titel: Statistikchef, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25497

Har ett övergripande ansvar för samordning och utveckling av ÅSUBs statistikverksamhet. Inom den direkta statistikproduktionen ligger tyngdpunkten i hans arbete inom områdena befolkning, val, utbildning och kultur samt primärnäringar. Därtill kommer ansvar för externt samarbete i förhållande till finländsk och nordisk statistik samt för leveranser till FNs statistiksystem. Tycker att det är viktigt att göra statistiken känd, förstådd och använd av så många som möjligt.

Johan Flink (vårdledig januari-augusti 2019)

Titel: Utredare, pol.mag.
Telefon: +358 (0)18 25580

Arbetar främst med olika typer av utredningar. Särskilt inriktad på det ekonomiska området där han bland annat deltar i arbetet med de regelbundna konjunktur- och arbetsmarknadsbedömningarna. Ansvarar förutom för enskilda utredningar även för nationalräkenskaperna och bokslutsstatistiken. Flink har arbetat på ÅSUB sedan 2014 och är examinerad från Åbo Akademi.

Jonas Karlsson

Titel: Statistiker, ekon.lic.
Telefon: +358 (0)18 25581

Arbetar främst med databehandling och statistikproduktion. Inom statistikproduktionen arbetar Karlsson huvudsakligen inom den ekonomiska statistiken, exempelvis med sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik.

Gerd Lindqvist

Titel: Statistiker, fil.mag.
Telefon: +358 (0)18 25582

Arbetar främst med insamling och sammanställning av uppgifter till Statistisk årsbok för Åland och Åland i siffror samt nordisk och könsrelaterad statistik. Bistår också med statistikproduktion inom bl.a. statistikområdena kultur, boende, byggande, hälsa, utbildning och val.  

Christina Lindström

Titel: Bitr stat/adm sekr, merkonom
Telefon: +358 (0)18 25491

Ansvarar för turiststatistiken som omfattar inkvarterings-, inresande- och gästhamnsstatistik, förmedlar siffror till FNs månatliga statistikbulletin samt deltar i övrig statistikproduktion. Besvarar förfrågningar och slussar frågor som kräver specialkunskap till rätt handläggare samt ansvarar för administrativa uppgifter som t ex faktureringsunderlag, publikationsdatabaser, distributionsregister och bibliotek. Deltar också i utredningsverksamheten.

Sanna Roos

Titel: Utredare, fil.dr
Telefon: +358 (0)18 25489

Arbetar med utredningar med inriktning främst på beteendevetenskapliga områden. Doktorerade i psykologi vid Åbo universitet i november 2014. Har haft huvudansvar för undersökningar som bland annat tangerat tillit, delaktighet, utbildning samt alkohol- och narkotikabruk. Har intresse för kvantitativa metoder och strukturell ekvationsmodellering. Roos har tidigare jobbat som forskare vid Åbo universitet.

Elin Sagulin

Titel: Statistiker, fil.mag
Telefon: +358 (0)18 25495

Arbetar med statistikproduktion med tyngdpunkt i kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet samt lönestatistik för den offentliga och privata sektorn. I arbetet ingår insamling av uppgifter, bearbetning och sammanställning av statistiken. Elin ansvarar även för användning och utveckling av ÅSUBs hemsida.

Jakob Sällström

Titel: Statistiker
Telefon: +358 (0)18 25493

Ansvarig för statistikområdena utbildning, rättsväsende och sjöfart. Även ansvarig för ÅSUBs hemsida och utveckling och förvaltning av ÅSUBs registerdata. Arbetade tidigare på Statistiska centralbyrån i Sverige.