Befolkningsregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom 
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om befolkningens storlek och struktur. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla bosatta på Åland, i dagens läge omkring 29 000 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning och namn
Känsliga uppgifter: trossamfund
Andra uppgifter: kön, födelseort, medborgarskap, modersmål, civilstånd, adress, tidigare adress, fastighetsbeteckning, uppgifter om bostaden, flyttdag, personbeteckningar för föräldrar, barn och make/maka, datum för vigsel, äktenskapsskillnad och make/makas död.

Källor

Uppgifterna erhålls från Befolkningsregistercentralen genom elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.