Inkvarteringsanläggningsregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Registerbiträde

Christina Lindström
E-post: christina.lindstrom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om inkvarteringsanläggningarna. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar kontaktuppgifter till ägare/kontaktpersoner till de åländska inkvarteringsanläggningarna som lämnar in uppgifter om antal sålda stugnätter, antal anlända och antal övernattningar.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn, adress
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: telefonnummer

Källor

Uppgifterna erhålls direkt från de berörda företagen

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.