Hyresregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Gerd Lindqvist
E-post: gerd.lindqvist@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om den åländska hyresnivån.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Hyresbostäders hyresvärdar och hyresgäster t.o.m. år 2012. Fr.o.m. 2012 hyresvärdar i egenskap av uppgiftslämnare.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Namn, hyresbostädernas adress, fr.o.m. 2012 hyresvärdarnas kontaktuppgiter (namn, epostadress, organisation).
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Hyresgästernas boendetid och uppgifter om hyresbostäderna.

Källor

Enkäter ifyllda av hyresgästerna t.o.m. 2012. Fr.o.m. 2012 hyresvärdar.

Utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.