Företagsregistret

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik över företag, arbetsställen och koncerner på Åland. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar de näringsidkare vars verksamhet under referensperioden pågått mer än ett halvt år och som har sysselsatt mer än en halv person, eller vars omsättning har överskridit den årliga gränsen för registret (t.ex. 9 636 euro år 2007). De personuppgifter som finns med i registret är begränsade till uppgifter rörande enskilda näringsidkare.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: företags- och organisationsnummer och namn, kontaktuppgifter
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: adress, kommun, region, landskap, telefon- och faxnummer, näringsgren, antal anställda, omsättning (storleksklass), datum när verksamheten inletts, juridisk form, ägartyp, språk, antal arbetsställen, uppgift om importör/exportör, typ av arbetsställe, koordinater.

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen genom elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

ÅSUB saluför uppgifter ur företagsregistret. Uppgifter rörande enskilda näringsidkare kan lämnas ut till den berörde kostnadsfritt i enlighet med landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (2007:88).

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.