Påbyggda företagsregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik över det åländska näringslivets ekonomiska utveckling samt kortsiktiga näringsgrensvisa omsättnings- och lönesummaindex. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar de näringsidkare som varit mervärdesskatteskyldiga eller fungerat som arbetsgivare sedan slutet av 90-talet. De personuppgifter som finns med i registret är begränsade till uppgifter rörande enskilda näringsidkare.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: företags- och organisationsnummer och namn
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: hemkommun, typ, näringsgren, startdatum

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen genom elektronisk överföring (företagsregistret), det påbyggda företagsregistret kompletteras dessutom med manuella utdrag ur företags- och organisationsdatasystemets avgiftsfria informationstjänst.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.