Registret över befolkningens utbildningsnivå

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
Epost: asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om den åländska befolkningens utbildningsnivå. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Alla ålänningar som avlagt examen ovanför grundskolenivå (i Finland).

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning och namn
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, utbildningsnivå, utbildningsområde, datum för examen, skola för examen, skolans kommun, medborgarskap.

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.