Vanliga frågor om Åland

Hur många bor på Åland?

Den 31 december 2023 bodde det 30 541 personer på Åland, varav 11 812 i Mariehamn, 16 683 på landsbygden och 2 046 i skärgården. 

Hur många öar finns det på Åland?

Det finns 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 öar och skär som är mindre än 0,25 hektar.

Hur många turister kommer till Åland?

Under 2023 gjordes 421 000 övernattningar på hotellen, gästhemmen, campingplatserna och de större stugbyarna. Därtill kommer ett betydande antal som görs på mindre anläggningar och i egna stugor.

Hur hög är arbetslösheten på Åland?

Det relativa arbetslöshetstalet har under många år legat på två-fyra procent men steg betydligt under covid-19-pandemin. År 2020 låg det på 9,5 procent jämfört med 3,5 procent året innan. År 2023 var arbetslösheten 4,2 procent

Hur viktig är sjöfarten för Åland?

2021 stod sjöfarten för 10 procent av Ålands BNP. Drygt 5 procent av alla sysselsatta på Åland arbetade inom sjötransportsektorn i slutet av 2021 (4,8 procent 2020).

Hur stor andel av Ålands befolkning är födda utanför Åland?

Över en tredjedel av invånarna är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från över 100 olika länder.

Hur högt är valdeltagandet på Åland?

Vid 2023 års lagtingsval var valdeltagandet 68,3 procent. Detta är lågt i ett nordiskt perspektiv.

Hur många bilar finns det på Åland?

Det finns ungefär 26 200 personbilar, eller 860 bilar per 1 000 personer. Detta gör Åland biltätast i Norden.

Hur stor är Ålands BNP?

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2021 till cirka 1,29 miljarder euro, vilket utgör cirka 34 300 euro/capita. Jämfört med 2020 innebär det en ökning om cirka 182 miljoner euro.

Var studerar ålänningarna?

I de åländska skolorna studerade hösten 2023 ca 1 200 personer på gymnasienivå, drygt 400 vid Högskolan på Åland samt cirka 40 inom övrig utbildning. Utanför Åland fanns under kalenderåret 2023 nästan 220 åländska studerande på gymnasienivå, drygt 1 160 på högskolenivå och nära 70 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland läste  58 procent i Sverige, 37 procent i Finland och resterande 5 procent i något annat land.

Hur ser boendestandarden ut på Åland?

År 2022 fanns drygt 17 100 bostäder på Åland. Nästan 60 procent av bostäderna var småhus och 38 procent rad- eller flervåningshus. Endast 7 procent av hushållen är trångbodda. Den genomsnittliga bostadsytan per person är 48 m². Två tredjedelar av bostäderna är uppförda 1970 eller senare. Under 2000-talet har det byggts närmare 200 nya bostäder årligen.

Hur ser Ålands elförsörjning ut?

Av den totala elanskaffningen på 330 GWh år 2023 importerades 41 procent från Sverige, 3 procent från Finland och resterande 56 procent producerades på Åland med i huvudsak vindkraft.

Hur ser konsumtionen av kultur ut på Åland?

Statistiken visar t.ex. att det gjordes 361 000 lån på de 16 kommunala biblioteken år 2023. Det innebär nästan tolv lån per invånare. Det ges ut 40–60 böcker på Åland årligen, varav 10–20 procent är skönlitteratur. År 2023 gjordes drygt 218 000 besök på de åtta större muséerna.

Håller skärgården på att avfolkas?

De sex skärgårdskommunerna uppvisar en något sjunkande befolkningstrend. Under 2000-talet har invånarantalet ökat vissa år och minskat andra år. I medeltal har skärgårdsbefolkningen årligen minskat med 15 personer eller 0,5 procent under perioden 2000–2019. 2023 ökade befolkningen i skärgården med en person