Vanliga frågor om Åland

Hur många bor på Åland?

Den 31 december 2018 bodde det 29 789 personer på Åland, varav 11 743 i Mariehamn, 15 973 på landsbygden och 2 073 i skärgården.

Hur många öar finns det på Åland?

Det finns 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 öar och skär som är mindre än 0,25 hektar.

Hur mycket turister kommer till Åland?

Under 2018 gjordes över 410 000 övernattningar på hotellen, gästhemmen, campingplatserna och de större stugbyarna. Därtill kommer ett betydande antal som görs på mindre anläggningar och i egna stugor.

Hur hög är arbetslösheten på Åland?

År 2018 låg arbetslösheten på 3,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet ligger vanligen på två-fyra procent. Under lågkonjunkturen på 1990-talet var den som högst nio procent.

Hur viktig är sjöfarten för Åland?

2016 stod sjöfarten för 20 procent av Ålands BNP och drygt 6 procent av sysselsättningen. Knappt 1 000 personer av de boende på Åland är sysselsatta inom sjötransport. Till det kommer cirka 1 000 anställda boende i Finland som arbetar på åländskregistrerade fartyg ägda av åländska rederier.

Hur stor andel av Ålands befolkning är födda utanför Åland?

Över en tredjedel av invånarna är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från sammanlagt 105 olika länder.

Hur högt är valdeltagandet på Åland?

Vid 2015 års lagtingsval var valdeltagandet 70,4 procent. Detta är lågt i ett nordiskt perspektiv, sämst om man jämför de senaste parlamentsvalen i Norden.

Hur många bilar finns det på Åland?

Det finns över 23 300 personbilar, eller 798 bilar per 1 000 personer. Detta gör att Åland är biltätast i Norden.

Hur stor är Ålands BNP?

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2016 till cirka 1,3 miljarder euro, vilket utgör cirka 43 800 euro/capita. Jämfört med 2015 innebär det en ökning om cirka 8 miljoner euro.

Var studerar ålänningarna?

I de åländska skolorna studerade hösten 2018 drygt 1 000 personer på gymnasienivå, nästan 500 vid Högskolan på Åland samt 80 i övrig utbildning inklusive studerande med hemort utanför Åland. Utanför Åland fanns under kalenderåret 2018 drygt 170 åländska studerande på gymnasienivå, nästan 1 200 på högskolenivå och strax över 50 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland gick nästan 63 procent i Sverige, knappt 33 procent i Finland och närmare 5 procent var fördelade på ett tjugotal övriga länder.

Hur ser boendestandarden ut på Åland?

Endast 7 procent av hushållen är trångbodda. Den genomsnittliga bostadsytan per person är 47 m². Drygt 65 procent av bostäderna är uppförda 1970 eller senare. Under 2000-talet har det byggts närmare 200 nya bostäder årligen.

Hur ser Ålands elförsörjning ut?

Av den totala elanskaffningen på 320 GWh år 2018 var 74 procent import från Sverige, 9 procent import från Finland och resterande 17 procent producerades på Åland med vindkraft.

Hur ser konsumtionen av kultur ut på Åland?

Statistiken visar t.ex. att det gjordes dryga 378 000 lån på de 16 kommunala biblioteken år 2018. Det innebär knappt 13 lån per invånare. Det ges ut 40–60 böcker på Åland årligen, varav 10–20 procent är skönlitteratur. År 2016 gjordes över 145 000 besök i de sex större muséerna.

Håller skärgården på att avfolkas?

De sex skärgårdskommunerna uppvisar en något sjunkande befolkningstrend. Under 2000-talet har invånarantalet ökat vissa år och minskat andra år. I medeltal har skärgårdsbefolkningen under perioden 2000–2018 minskat årligen med 15 personer eller 0,6 procent.