Vanliga frågor om Åland

Hur många bor på Åland?

Den 31 december 2022 bodde det 30 359 personer på Åland, varav 11 757 i Mariehamn, 16 557 på landsbygden och 2 045 i skärgården. 

Hur många öar finns det på Åland?

Det finns 6 757 öar som är minst 0,25 hektar. Därtill finns det cirka 20 000 öar och skär som är mindre än 0,25 hektar.

Hur många turister kommer till Åland?

Under 2022 gjordes 447 000 övernattningar på hotellen, gästhemmen, campingplatserna och de större stugbyarna. Därtill kommer ett betydande antal som görs på mindre anläggningar och i egna stugor.

Hur hög är arbetslösheten på Åland?

Det relativa arbetslöshetstalet har under många år legat på två-fyra procent men steg betydligt under covid-19-pandemin. År 2020 låg det på 9,5 procent jämfört med 3,5 procent året innan. År 2023 var arbetslösheten 4,2 procent

Hur viktig är sjöfarten för Åland?

2019 stod sjöfarten för 16 procent av Ålands BNP, men under 2020 sjönk andelen till 6 procent som en följd av covid-19-pandemin. År 2021 var andelen 10 procent. Drygt 5 procent av alla sysselsatta på Åland arbetade inom sjötransportsektorn i slutet av 2021 (4,8 procent 2020).

Hur stor andel av Ålands befolkning är födda utanför Åland?

Över en tredjedel av invånarna är födda utanför Åland. De flesta kommer från Finland och Sverige, men allt flera flyttar in från utomnordiska länder. Det finns inflyttade från över 100 olika länder.

Hur högt är valdeltagandet på Åland?

Vid 2023 års lagtingsval var valdeltagandet 68,3 procent. Detta är lågt i ett nordiskt perspektiv.

Hur många bilar finns det på Åland?

Det finns över 25 800 personbilar, eller 850 bilar per 1 000 personer. Detta gör Åland biltätast i Norden.

Hur stor är Ålands BNP?

Bruttonationalproduktens värde i löpande marknadspriser uppgick år 2021 till cirka 1,28 miljarder euro, vilket utgör cirka 42 300 euro/capita. Jämfört med 2020 innebär det en ökning om cirka 130 miljoner euro.

Var studerar ålänningarna?

I de åländska skolorna studerade hösten 2023 ca 1 200 personer på gymnasienivå, drygt 400 vid Högskolan på Åland samt cirka 40 inom övrig utbildning. Utanför Åland fanns under kalenderåret 2022 över 200 åländska studerande på gymnasienivå, cirka 1 150 på högskolenivå och drygt 50 i övrig utbildning. Av de studerande utanför Åland läste  57 procent i Sverige, 39 procent i Finland och resterande 4 procent fördelat på 15 övriga länder.

Hur ser boendestandarden ut på Åland?

År 2022 fanns drygt 17 100 bostäder på Åland. Nästan 60 procent av bostäderna var småhus och 38 procent rad- eller flervåningshus. Endast 7 procent av hushållen är trångbodda. Den genomsnittliga bostadsytan per person är 48 m². Två tredjedelar av bostäderna är uppförda 1970 eller senare. Under 2000-talet har det byggts närmare 200 nya bostäder årligen.

Hur ser Ålands elförsörjning ut?

Av den totala elanskaffningen på 329 GWh år 2022 importerades 52 procent från Sverige, 4 procent från Finland och resterande 44 procent producerades på Åland med i huvudsak vindkraft.

Hur ser konsumtionen av kultur ut på Åland?

Statistiken visar t.ex. att det gjordes 353 000 lån på de 16 kommunala biblioteken år 2022. Det innebär nästan tolv lån per invånare. Det ges ut 40–60 böcker på Åland årligen, varav 10–20 procent är skönlitteratur. År 2023 gjordes drygt 218 000 besök på de åtta större muséerna.

Håller skärgården på att avfolkas?

De sex skärgårdskommunerna uppvisar en något sjunkande befolkningstrend. Under 2000-talet har invånarantalet ökat vissa år och minskat andra år. I medeltal har skärgårdsbefolkningen årligen minskat med 15 personer eller 0,5 procent under perioden 2000–2019. 2022 minskade befolkningen i skärgården med 10 personer