Administrativa adressregistret

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Anna Lind-Bengtsson
E-post:  anna.lind-bengtsson@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att upprätthålla namn och adressregister för ÅSUBs publikationsprenumeranter samt för uppgiftslämnare för statistikändamål.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla prenumeranter av statistik och utredningsrapporter samt personer som lämnar statistikuppgifter till ÅSUB, i dagens läge omkring 780 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: namn, adress och postadress
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: inga

Källor

Uppgifterna erhålls från personer som prenumererar på publikationer eller samlas in i samband med insamling av statistikuppgifter.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB. Uppgifter rörande enskilda personer kan lämnas ut till den berörde kostnadsfritt i enlighet med landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (2007:88).

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.