Registret över arbetssökande personer

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax 

Kontaktperson

Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@asub.ax 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera detaljerad statistik över arbetslöshetssituationen på Åland med bakgrundsuppgifter.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar de personer som anmält sig som arbetssökande till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, arbetsmarknadsstatus, utbildningsnivå, arbetslöshetens längd, yrke.

Källor

Uppgifterna erhålls från Arbets- och näringsministeriet genom säker elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.