Studeranderegistret

  

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Gerd Lindqvist
E-post: gerd.lindqvist@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om elever och studerande i åländska skolor och ålänningar som studerar utanför Åland samt om de utexaminerade inom det åländska utbildningsväsendet. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register.  

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Alla studerande på Åland på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå samt inom övrig utbildning, ca 5 000 personer, samt åländska studerande utanför Åland, ca 
1 500 personer. Kontaktpersoner hos uppgiftslämnarna.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och namn gällande de studerande. Kontaktuppgifter (namn, organisation, epostadress) till kontaktpersonerna.
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Kön, årskurs, språkval, utbildningsprogram, modersmål, boningsort, medborgarskap, begynnelsedatum för utbildning, avlagda studiepoäng/studieveckor, datum för studieuppehåll, hemort vid antagningen, studieavbrott och examensdatum gällande de studerande. Gällande grundskolans elever kön. skola, årskurs, valbara ämnen, skolskjuts, special- och stödundervisning samt vissa vitsordsuppgifter.   

Källor

Uppgifterna erhålls från de åländska skolorna gällande elever, studerande och utexaminerade på Åland, från Arbetsmarknads- och studieserviceenheten gällande studerande utanför Åland.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas till Statistikcentralen i enlighet med statistiklagen men utöver detta lämnas inte uppgifter ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Förmedling av uppgifterna till Statistikcentralen sker genom kodad dataöverföring.