Studeranderegistret

Personuppgiftsansvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Kontaktperson

Jakob Sällström
E-post: jakob.sallstrom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om elever och studerande i åländska skolor och ålänningar som studerar utanför Åland samt om de utexaminerade inom det åländska utbildningsväsendet. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register.  

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Alla studerande på Åland på grundskole-, gymnasie- och högskolenivå samt inom övrig utbildning, ca 5 000 personer, samt åländska studerande utanför Åland, ca 
1 500 personer. Kontaktpersoner hos uppgiftslämnarna.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och namn gällande de studerande. Kontaktuppgifter (namn, organisation, epostadress) till kontaktpersonerna.
Känsliga uppgifter: Inga
Andra uppgifter: Kön, årskurs, språkval, utbildningsprogram, modersmål, boningsort, medborgarskap, begynnelsedatum för utbildning, avlagda studiepoäng/studieveckor, datum för studieuppehåll, hemort vid antagningen, studieavbrott och examensdatum gällande de studerande. Gällande grundskolans elever kön. skola, årskurs, valbara ämnen, skolskjuts, special- och stödundervisning samt vissa vitsordsuppgifter.   

Källor

Uppgifterna erhålls från de åländska skolorna gällande elever, studerande och utexaminerade på Åland, från Arbetsmarknads- och studieserviceenheten gällande studerande utanför Åland.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas till Statistikcentralen i enlighet med statistiklagen men utöver detta lämnas inte uppgifter ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 18 §, 19 § och 22 § Statistiklag (1994:42) för landskapet Åland.

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. Filerna är strikt skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla anställda vid ÅSUB har undertecknat sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete och de anställda har kunskap om hur materialet ska hanteras. Uppgifter behandlas bara av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.