Sysselsättningsregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland. 
Tel. + 358 18 25490
E-post: asub@asub.ax

Registerbiträde

Jonas Karlsson
E-post: jonas.karlsson@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik över befolkningens ekonomiska verksamhet och förvärvsarbete. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register. 

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar den fast bosatta befolkningen på Åland per den 31 december. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, huvudsaklig verksamhet, yrkesställning, socioekonomisk ställning, yrke, arbetsplatsens kommun, företags- och organisationsnummer, arbetsställebeteckning, näringsgren och ägartyp.

Källor

Uppgifterna erhålls från Statistikcentralen genom elektronisk överföring.

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.