Hembygdsrättsregistret

Registeransvarig

Ålands statistik- och utredningsbyrå
PB 1187, AX-22111 Mariehamn, Åland.
Tel. + 358 18 25490
E-post:asub@asub.ax

Registerbiträde

Kenth Häggblom
E-post: kenth.haggblom@asub.ax

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Huvudsyftet är att producera statistik om personerna med åländsk hembygdsrätt. Registeruppgifter kan även användas vid produktion av annan statistik och kan i detta syfte sammanslås med uppgifter ur andra register.

De kategorier av registrerade som berörs av behandlingen

Registret omfattar alla personer som bor på Åland samt alla personer med hembygdsrätt som bor utanför Åland, i dagens läge sammanlagt omkring 31 000 personer.

De uppgifter om de registrerade som behandlas

Identifikationsuppgifter: personbeteckning
Känsliga uppgifter: inga
Andra uppgifter: kön, uppgift om huruvida man har hembygdsrätt eller inte, bostadsort (på Åland respektive utanför Åland)

Källor

Uppgifterna erhålls från landskapsregeringen genom elektronisk överföring

Utlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut från ÅSUB.

Åtgärder för att trygga säkerheten i behandlingen

Filerna är skyddade för obehörig åtkomst. Uppgifterna avidentifieras i den utsträckning en rationell hantering tillåter. Alla berörda har kunskap om hur materialet ska hanteras.