Medborgarundersökning 2023

Syftet med medborgarundersökningen är att kartlägga vad invånarna tycker om kommunen som en plats att leva och bo på, dess verksamheter och möjligheterna till insyn och inflytande i hemkommunen. Målsättningen för enkätundersökningen är att bidra med insikter och underlag för tjänstemännens och politikernas beslutsfattande genom att på ett konkret sätt förmedla medborgarnas uppfattningar och önskemål.

Undersökningen bygger på Statistiska Centralbyråns (SCB) metod för medborgarundersökning. På sikt är målsättningen att samla in uppgifter från kommunerna på Åland med återkommande medborgarundersökningar. På så vis erhålls resultat över tid och möjliggör även vissa jämförelser mellan kommuner. Samtliga kommuner på Åland erbjöds möjlighet att delta i undersökningen 2023. Förutom Mariehamns stad, valde ytterligare sex kommuner att delta.

Undersökningens målpopulation består av personer 18–84 år som enligt befolkningsregistret vid tidpunkten för datainsamlingen (21.8.2023) var bosatta i kommunen. Totalt 3 225 personer bosatta på Åland fick inbjudan att delta i medborgarundersökningen.

Insamlingen av data genomfördes med en postal enkät, med möjlighet att i första hand fylla i formuläret elektroniskt. Formuläret omfattar frågor bland annat inom följande delområden:

  • Utbildning och omsorg
  • Boende och boendemiljö
  • Samhällsservice och kommunikationer
  • Mötesplatser och aktiviteter
  • Trygghet i samhället
  • Underhåll av den offentliga miljön
  • Klimat- och miljöarbete
  • Jämlikhet och integration
  • Bemötande, information och inflytande
  • Förtroende

I formuläret fanns även utrymme för den svarande att genom ett öppet svar specificera ett område eller en sak som kommunen borde satsa på. En sammanställning av kommentarerna har levererats till uppdragsgivaren.

Resultaten har sammanställts i en Excel-fil och en presentation för samtliga kommuner.

Resultaten för Mariehamns stad finns här.

En teknisk bilaga sammanfattar en kvalitetsbeskrivning för undersökningen i sin helhet.

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax