Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023

Syftet med medborgarundersökningen är att kartlägga vad invånarna i Mariehamn tycker om staden som en plats att leva och bo på, dess verksamheter och möjligheterna till insyn och inflytande. Studien är den fjärde av sitt slag, den första undersökningen genomfördes 2012 och följdes upp 2015 samt 2019. Målsättningen för analysen är att bidra med insikter och underlag för tjänstemännens och politikernas beslutsfattande genom att på ett konkret sätt förmedla medborgarnas uppfattningar och önskemål.

Hela rapporten finns längst ner som pdf.

Totalt 599 invånare i Mariehamn har tyckt till om sin stad i den här undersökningen. Medborgarnas helhetsbedömning av Mariehamn som en plats att bo och leva på är väldigt positiv. Över hälften (59 procent) av de svarande upplever Mariehamn som en mycket bra plats att bo och leva på. Motsvarande andel för de som svarat ”ganska bra” var 38 procent, vilket innebär att hela 97 procent av de svarande upplever Mariehamn som åtminstone en ganska bra kommun att leva och bo i. Andelen svarande som upplever att Mariehamn är en ganska eller mycket dålig plats att bo och leva på var liten, cirka två procent. En procent av de svarande hade ingen åsikt i frågan.

Figur. Vad tycker du om din kommun (Mariehamn) som en plats att bo och leva på? Andel svarande i procent.Medborgarundersökning Mariehamn - hösten 2023, figur "Leva och Bo". Källa ÅSUB.

När det gäller bedömningen av hur Mariehamns stad sköter sina olika verksamheter är helhetsbilden fortfarande positiv; cirka 89 procent av de svarande upplever att Mariehamns stad sköter sina verksamheter åtminstone ganska bra. Andelen som svarat ”ganska bra” (71 procent) är betydligt större än andelen som svarat ”mycket bra” (18 procent). Andelen svarande som tycker att verksamheten inom kommunen sköts ganska dåligt var cirka sex procent och en procent upplever att verksamheten sköts mycket dåligt. Ungefär fem procent av de svarande hade ingen åsikt i frågan.

Figur. Hur tycker du att din kommun (Mariehamn) sköter sina olika verksamheter? Andel svarande i procent.
Medborgarundersökning Mariehamn - hösten 2023, figur "Verksamheter". Källa ÅSUB.

Svaren är mer splittrade när det gäller synen på invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Cirka 41 procent av de svarande anser att Mariehamns invånare endast till viss del har möjlighet till insyn och inflytande över beslut och verksamheter. Ungefär en fjärdedel svarar ”till stor del” medan endast tre procent svarar ”helt och hållet”. Cirka åtta procent av respondenterna är i sin tur av åsikten att invånare i Mariehamn inte alls har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Nästan var fjärde svarande (23 procent) anger att de inte vet eller inte har en åsikt i frågan.

Figur. Tycker du att invånarna i din kommun (Mariehamn) har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? Andel svarande i procent
Medborgarundersökning Mariehamn - hösten 2023, figur "Insyn och inflytande". Källa ÅSUB.

Utöver denna helhetsbedömning har invånarna i Mariehamn fått ta ställning till en rad detaljfrågor inom nedanstående områden. Resultaten från dessa presenteras i den bifogade rapporten.

  • Utbildning och omsorg
  • Boende och boendemiljö
  • Samhällsservice och kommunikationer
  • Mötesplatser och aktiviteter
  • Trygghet i samhället
  • Underhåll av den offentliga miljön
  • Klimat- och miljöarbete
  • Jämlikhet och integration
  • Bemötande, information och inflytande
  • Förtroende

Därutöver analyseras potentiella områden där Mariehamn kan utvecklas och områden där invånarna önskar satsningar.

Är du intresserad av presentationen och resultaten för samtliga kommuner hittar du det här.

Robin Lähde

+358 (0)18 25496
fornamn.efternamn[at]asub.ax