Publicerad 19.12.2023 15:18 | Uppdaterad 19.12.2023 15:23

ÅSUBs statistikinsamlingar 2024

Enligt Statistiklag för Åland (1994:42) ska myndigheten efter att ha samrått med uppgiftslämnarna eller med företrädare för berörda sektorer besluta vilka uppgifter som ska samlas in samt vilka förfaringssätt och tidsfrister som ska iakttas vid uppgiftsinsamlingen.

Statistikinsamlingarna under 2024 som utgår från verksamhets- och publiceringsplanen framgår av bilagan nedan. Dessa insamlingar är regelbundet återkommande. Uppgiftslämnarna meddelas med brev om den aktuella insamlingen. I de fall där insamlingen förändras i någon större utsträckning sker ett samråd med uppgiftslämnarna eller med deras respektive organisationer. Uppgifterna samlas i första hand in på elektronisk väg enligt systemet för säker inlämning. Även pappersblanketter kan förekomma i vissa fall.

Uppgifterna används främst för ÅSUBs egen statistikproduktion, men levereras i vissa fall också i enlighet med Självstyrelselag för Åland (1144/1991) 23 § till andra statistikmyndigheter, vilket framgår av den bilagda förteckningen.

Enligt statistiklagens 13 § ska en myndighet på begäran av en uppgiftsskyldig helt eller delvis befria denne från uppgiftsskyldigheten om uppgiftslämnandet innebär oskälig olägenhet för denne och befrielsen inte nämnvärt försvårar framställandet av statistiken.

Kent Häggblom
Statistikchef
018-25497

Bilagor