Arbetsmarknad - Beskrivning av statistiken

< Arbetsmarknad

Se bifogad pdf-fil längst ner för en mer detaljerad beskrivning av arbetsmarknadsstatistiken.

Statistikens omfattning
Innehåll
Arbetsmarknadsstatistiken omfattar uppgifter om arbetskraften, antal sysselsatta, antal inom området arbetande (arbetsplatser) samt arbetslöshet. Därtill ingår även statistik över befolkningens huvudsakliga verksamhet.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är individerna. Uppgifterna presenteras i de flesta fall både som absoluta tal och i procent. Förutom för hela Åland redovisas en stor del av statistiken också efter kommun och region. I sysselsättningsstatistiken är uppgifter fördelade på näringsgren centrala och därtill finns uppgifter om arbetsgivarsektor och yrkesställning. För de sysselsatta redovisas statistik över såväl bostadsorten som arbetsplatsens ort.

Definitioner
Landskommuner:
Samtliga åländska kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö

Följande symboler används i tabellerna:
- Exakt noll
K Kvinnor
M Män

Till arbetskraften hör alla 15-74-åringar som under årets sista vecka antingen var sysselsatta eller arbetslösa. Frågan om en person skall räknas till arbetskraften har avgjorts på basis av uppgifter ur olika register. Statistik över sysselsättning gäller bosatt sysselsatt arbetskraft, med andra ord nattbefolkningen, och säger således ingenting om var arbetsplatsen är belägen. Exempelvis en person som bor i Sund och arbetar på fabrik i Finström framkommer i denna statistik i siffrorna för Sund och för branschen tillverkning. Personer som är bosatta utanför Åland, men som arbetar till exempel på åländska fartyg ingår inte. Inom området arbetande anger antalet arbetsplatser inom området, också kallad dagbefolkningen. Uppgifterna beskriver alltså var arbetsplatsen är belägen, till exempel en person som bor i Sund och arbetar på fabrik i Finström framkommer i denna statistik i siffrorna för Finström. I dessa tabeller ingår även personer som är bosatta utanför Åland.

Branschindelningen (näringsgren) i de redovisade sysselsättningsuppgifterna följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. Branschindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007. I och med att sysselsättningsstatistiken är registerbaserad innebär det också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster och inte till exempel utgående från vad man själv uppger på någon blankett.

Pendlingen beskriver arbetspendlandet för de anställda som är bosatta i Finland. Pendlingssiffrorna inom Finland (och Åland) har beräknats från materialet som tagits fram inom sysselsättningsstatistikens normala statistikproduktion.

Referenstider
Sysselsättningsstatistiken uppgörs årligen, dock med ca två års eftersläpning. Arbetslöshetsstatistiken uppgörs månatligen, vissa uppgifter publiceras även kvartalsvis samt årsvis.

Syfte och historik
Statistikmeddelandet med sysselsättningsstatistik har publicerats sedan år 2000 (med uppgifter rörande år 1997). Tidigare hade sysselsättningsuppgifter publicerats i Statistisk årsbok för Åland (sedan 1979) och Nationalräkenskapsdata för Åland.

Statistikmeddelandet med arbetslöshetsstatistik har publicerats av ÅSUB sedan år 2003, innan dess publicerade Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet arbetslöshetsuppgifterna i ett eget blad, medan ÅSUB i huvudsak publicerade uppgifterna i samband med konjunkturöversikterna två gånger om året samt i Statistisk årsbok för Åland. Arbetslöshetsstatistikmeddelandet publicerades i syfte att lyfta fram arbetslöshetssiffrorna, öka bredden på de uppgifter som publiceras och förbättra aktualiteten. Uppgifterna publiceras gemensamt av ÅSUB och Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för att på bästa sätt ta tillvara de båda myndigheternas information och resurser.

Insamlingsmetoder och källor
Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register, bland annat register över beskattningen, vilket är orsaken till att statistiken kommer med cirka två års eftersläpning.

Uppgifterna i arbetslöshetsstatistiken grundar sig på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och skiljer sig därmed från den statistik som har de urvalsbaserade Arbetskraftsundersökningarna (AKU) som grund. Fördelen med den registerbaserade statistiken är att den ger större tillförlitlighet i de månadsvisa redovisningarna på regional nivå. Uppgifter som ligger till grund för arbetslöshetsstatistiken erhålls månatligen från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten i sysselsättningsstatistiken är mycket hög i och med att statistiken baseras på registeruppgifter. Sysselsättningsuppgifterna stämmer helt överens med de uppgifter om huvudsaklig verksamhet som finns med i befolkningsstatistiken. Även för arbetslöshetsstatistiken är tillförlitligheten hög i och med att statistiken baserar sig på de uppgifter som finns i Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets register.

Aktualitet
I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att statistiken om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år) eftersom den kräver att olika register, bland annat från skattemyndigheten, samkörs. Arbetslöshetsstatistiken utkommer månatligen, normalt efter ett par dagars arbete, varvid statistiken är mycket aktuell.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten av sysselsättningsstatistiken är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, exempelvis befolkning. Jämförbarhet av arbetslöshetsstatistik över tid är mycket god. Vid jämförelser med arbetslöshetssiffror för regioner utanför Åland är jämförbarheten god med arbetsförmedlingsstatistik, men skiljer sig lite från arbetskraftsundersökningar.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar månatliga meddelanden med arbetslöshetsstatistik och ett årligt meddelande med sysselsättningsstatistik vilka finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats. Där finns också arbetsmarknadsstatistik i form av Excel- och PC-Axis-tabeller.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för arbetsmarknadsstatistiken på ÅSUB är Jonas Karlsson, jonas.karlsson[at]asub.ax