ÅSUBs publiceringsplan 2024

Månad

Vecka

Publikation

Ämnesområde

Publikationstyp

Prel./slutliga uppgifter

Januari

1 Arbetslöshetssituationen december 2023 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  3 Konsumentprisindex december 2023 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  3 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2024 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  3 Inkvarteringsstatistik för hotell 2023 Turism Webbpublicering Prel.
  3 Medborgarundersökning: Mariehamn - hösten 2023   Utredningsrapport  
  3 Medborgarundersökning Åland - hösten 2023   Webbpublicering  
  4 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2021   Utredningsrapport  
  4 Trafikolyckor fjärde kvartalet 2023 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  5 Befolkningsrörelsen 2023, preliminära siffror Befolkning Webbpublicering Prel.
  5 Inresande till Åland 2023 Turism Webbpublicering Slutliga
  5 Arbetslöshetssituationen januari 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  5 Konjunkturindikatorer 2023 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  

Februari

7 Trafikolyckor 2022 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga
  7 Inkvarteringsstatistik för hotell, januari 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  8 Konsumentprisindex januari 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  8 Presidentvalet 2024 Val Webbpublicering Slutliga
  9 Motorfordon 2023 Transport och kommmunik. Webbpublicering Slutliga

Mars

10 Arbetslöshetssituationen februari 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  10 Kulturella och kreativa näringar 2021 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer Slutliga
  10 Avlagda examina 2023 Utbildning Statistikmeddelande Slutliga
  11 Konsumentprisindex februari 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  11 Företagsstatistik 2023 Företag Webbpublicering Slutliga
  11 Inkvarteringsstatistik för hotell, februari 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  12 Sålda lantbruksprodukter 2023 Jord- och skogsbruk, fiske Webbpublicering Slutliga
  12 Aktiebostadsöverlåtelser 2023 Boende Webbpublicering Slutliga
  12 Fastighetsöverlåtelser 2023 Byggande Webbpublicering Slutliga
  12 Studerande utanför Åland 2023 Utbildning Webbpublicering Slutliga

April

14 Turiststatistik 2023 Turism Statistikrapport Slutliga
  14 Arbetslöshetssituationen mars 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  14 Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2023 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  15 Bakgrundsuppgifter om arbetslöshet 2023 Arbetsmarknad Webbpublicering Slutliga
  16 Konsumentprisindex mars 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  16 Inkvarteringsstatistik för hotell, mars 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  16 Sjöfartsstatistik 2023 Sjöfart Webbpublicering Slutliga
  16 Konjunkturläget våren 2024   Utredningsrapport  
  17 Trafikolyckor första kvartalet 2024 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.
  17 Invånarantalet 31.12.2023 Befolkning Webbpublicering Slutliga

Maj

18 Befolkningens åldersstruktur 2023 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  18 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2023 Turism Utredningsrapport Slutliga
  18 Biblioteksverksamhet och bokproduktion 2023 Kultur Webbpublicering Slutliga
  18 Arbetslöshetssituationen april 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  19 Invånarantalet i byar och stadsdelar 2023 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  19 Befolkningsrörelsen första kvartalet 2024 Befolkning Webbpublicering Prel.
  19 Bokslutsstatistik för företag 2022 Företag Statistikmeddelande Slutliga
  19 Barnomsorgen 2023 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  20 Konsumentprisindex april 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  20 Inkvarteringsstatistik för hotell, april 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  20 Koncernstatistik 2022 Företag Webbpublicering Slutliga
  21 Befolkningens språk, födelseort och medborgarskap 2023 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  21 Verksamheten inom kommunernas socialvård  2023 Socialväsende Webbpublicering Prel.
  21 Hållbar utveckling 2024 Miljö och energi Översikter och indikatorer Slutliga
  22 Hyresstatistik 2024 Boende Webbpublicering Slutliga
  22 Utrikeshandel med varor 2023 Handel Statistikmeddelande Slutliga
  22 Brott som kommit till myndigheternas kännedom 2023 Rättsväsende Webbpublicering Slutliga

Juni

23 Arbetslöshetssituationen maj 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  23 Befolkningsrörelsen 2023, slutliga siffror Befolkning Webbpublicering Slutliga
  24 Åland i siffror 2024 (tre språk) Allmän Fickstatistik  
  24 Konsumentprisindex maj 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  24 Sysselsatt arbetskraft 2022 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  25 Byggandet 2023 Byggande Webbpublicering Slutliga
  25 Inkvarteringsstatistik för hotell, maj 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  25 EU-valet 2024 Val Webbpublicering Slutliga
  25 Kommunernas bokslut 2023, prelim. uppgifter Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Prel.
  25 Arbetsmarknadsbarometern 2024*   Utredningsrapport  

Juli

27 Arbetslöshetssituationen juni 2024* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  29 Konsumentprisindex juni 2024* Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  30 Trafikolyckor andra kvartalet 2024* Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.

Augusti

31 Arbetslöshetssituationen juli 2024* Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  32 Befolkningsrörelsen andra kvartalet 2024* Befolkning Webbpublicering Prel.
  33 Familjer och hushåll 2023 Befolkning Webbpublicering Slutliga
  33 Konsumentprisindex juli 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  33 Inkvarteringsstatistik för hotell, juni 2024* Turism Webbpublicering Prel.
  34 Korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor 2022-2023 Turism Webbpublicering Slutliga
  34 Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2023 Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  34 Inkvarteringsstatistik för hotell, juli 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  35 Flyttningsrörelsen 2023 Befolkning Webbpublicering Slutliga

September

36 Arbetslöshetssituationen augusti 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  37 Prisindex för den kommunala basservicen på Åland 2024 Offentlig ekonomi Statistikmeddelande Slutliga
  37 Konsumentprisindex augusti 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  38 Inkvarteringsstatistik för hotell, augusti 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  39 Statistisk årsbok för Åland 2024 Allmän Årsbok  
  39 Kvinnor och mäns tidsanvändning*   Utredningsrapport  

Oktober

40 Ålänningarnas hälsa Hälso- och sjukvård Webbpublicering Slutliga
  40 Arbetslöshetssituationen september 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  41 Ekonomisk översikt hösten 2024 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  41 Befolkningen 2023 Befolkning Statistikrapport Slutliga
  41 ANDTS-vanor bland unga på Åland 2024   Översikter och indikatorer  
  42 Konsumentprisindex september 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  42 Lönestatistik för offentliga sektorn 2023 Löner Statistikrapport Slutliga
  42 Kommunernas och kom. förbundens ekonomi och verksamhet 2023 Offentlig ekonomi Statistikrapport Slutliga
  42 Inkvarteringsstatistik för hotell, september 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  42 Grundskolan hösten 2024 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  43 Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2023 Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga
  43 Förtroendevalda 2024 Val Webbpublicering Slutliga
  43 Trafikolyckor tredje kvartalet 2024 Transport och kommmunik. Webbpublicering Prel.
  43 De åländska hushållens konsumtion 2022 Nationalräkenskaper Webbpublicering Prel.
  44 Befolkningsrörelsen tredje kvartalet 2024 Befolkning Webbpublicering Prel.
  44 Statistik över gästhamnarna 2024 Turism Webbpublicering Slutliga
  44 Utbildning på gymnasienivå ht 2024 Utbildning Webbpublicering Slutliga

November

45 Arbetslöshetssituationen oktober 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  45 Högsäsongsstatistik över inkvarteringen 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  46 Konsumentprisindex oktober 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  46 Utbildning vid Högskolan på Åland ht 2024 Utbildning Webbpublicering Slutliga
  47 Inkvarteringsstatistik för hotell, oktober 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  47 Kommunernas skattesatser 2025 Offentlig ekonomi Webbpublicering Slutliga

December

49 Arbetslöshetssituationen november 2024 Arbetsmarknad Statistikmeddelande Slutliga
  49 Bostäder och boendeförhållanden 2023 Boende Webbpublicering Slutliga
  49 Nationalräkenskapsdata 2022 Nationalräkenskaper Statistikmeddelande Slutliga
  50 Varför flyttar folk från Åland? **   Utredningsrapport  
  50 Konsumentprisindex november 2024 Konsumentprisindex Statistikmeddelande Slutliga
  51 Inkvarteringsstatistik för hotell, november 2024 Turism Webbpublicering Prel.
  51 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2023 Arbetsmarknad Webbpublicering Slutliga
  51 Inkomstfördelning och välfärd 2024 Översikter och indikatorer Översikter och indikatorer  
  51 Inkomster och skatter 2022 Inkomster och skatter Webbpublicering Slutliga
  51 Vindkraftens ekonomiska ringverkningar**   Utredningsrapport  

* = Preliminär publiceringstidpunkt
** = Arbetsnamn, titeln på slutrapporten kan revideras

Statistikmeddelandena samt publikationsserien Översikter och indikatorer publiceras endast i pdf-format på webbplatsen.
Statistikrapporter och utredningsrapporter ges ut också i tryckt version.

Publiceringsplanen kan revideras under året. Den senast uppdaterade planen finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats.