Befolkning - Beskrivning av statistiken

< Befolkning

Statistikens omfattning 
Innehåll
Befolkningsstatistiken omfattar uppgifter om såväl befolkningsrörelsen som befolkningens storlek och struktur inklusive hushåll och familjer. Därtill ingår statistik över befolkningens huvudsakliga verksamhet samt befolkningsprognoser.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är individerna samt familjerna och hushållen. Uppgifter om befolkningens struktur och dess förändringar presenteras i de flesta fall både som absoluta tal och i procent. Vissa av befolkningsrörelseuppgifterna anges också som relationstal per 1 000 personer.  Förutom för hela Åland redovisas en stor del av statistiken även efter kommun och region, invånarantalet också för byar och stadsdelar. 

Definitioner

 • Befolkning 31.12: De som enligt befolkningsdatasystemet var stadigvarande bosatta i någon åländsk kommun den ifrågavarande tidpunkten.
 • Medelbefolkning: Medelfolkmängden för ett år är medeltalet av befolkningen 31 december det aktuella året och befolkningen 31 december föregående år.
 • Ålder: En persons ålder i hela år den 31.12. För flyttning efter ålder anges dock åldern vid flyttningstidpunkten.
 • Språk: Det språk som finns registrerat i befolkningsregistret. Ett barns språk anmäls av föräldrarna samtidigt med barnets namn och kvarstår oförändrat om inte en separat anmälan om ändring görs.
 • Befolkningsförändringar under året: Förändringar, om vilka uppgifter har kommit in senast i januari följande år.
 • Födda: Levande födda.
 • Fruktsamhet: Fruktsamhet efter åldersgrupp avser antalet levande födda barn som fötts av kvinnorna i en viss åldersgrupp per tusen kvinnor i medelfolkmängden i samma åldersgrupp. Bruttoreproduktionstalet visar det genomsnittliga antalet flickor en kvinna föder med beaktande av de aktuella fruktsamhetstalen. Nettoreproduktionstalet visar samma sak men med beaktande av dödligheten bland kvinnor i fruktsam ålder.
 • Dödsorsak: Baseras på dödsattester och en internationell klassificering av sjukdomar.
 • Korrigeringar: Korrigeringarna innehåller tillägg och strykningar som har gjorts i befolkningsregistret för att detta skall stämma överens med verkligheten. T.ex. en flyttning som har ägt rum 2015, men av någon anledning inte registrerats då, kan rättas till genom att en korrigering görs 2016. Korrigeringar räknas inte med till det aktuella årets befolkningsrörelse, eftersom de utgör förändringar som har inträffat tidigare år.
 • Bostadshushåll: Alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet.
 • Familj: Ett gift eller samboende par eller par med registrerat partnerskap, med eller utan barn, samt en ensamstående förälder med barn. För att barnen skall räknas till familjen skall de bo med föräldrarna och inte ha egen familj. En familj omfattar bara två generationer. Ett hushåll som t.ex. består av två barn, deras föräldrar samt farmor och farfar utgör två familjer: barnen och deras föräldrar i en familj samt farföräldrarna i den andra. Om t.ex. bara farmor bor i hushållet utöver barnen och föräldrarna räknas hon som inte tillhörande någon familj. Det bör då observeras att beteckningen ”barn” i tabell 6–8 endast definierar en persons ställning i familjen och inte säger någonting om åldern. Ett hushåll som t.ex. består av en 75-årig mor och hennes 50-åriga son räknas som mor och barn-familj.
 • Barnfamilj: En familj som har minst ett barn under 18 år boende hemma.Beteckningen ’försörjare’ syftar på den eller de vuxna som finns i barnfamiljen och har ingenting med personernas förvärvsarbete att göra. Både biologiska barn och adoptivbarn ingår och även de som är barn till bara den ena maken/sambon.
 • Sambor: Två personer av motsatt kön som bor i samma bostad. För att de ska räknas som sambor skall de ha minst ett gemensamt barn eller annars vara minst 18 år, ha en åldersskillnad mindre än16 år och inte vara syskon.
 • Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
 • Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
 • Skärgården: Kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
 • "-": Exakt 0 enheter
 • "..": Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges

Ytterligare definitioner och förklaringar kan fås från ÅSUB.

Referenstider
Befolkningsstatistiken uppgörs i huvudsak på årsbasis. Uppgifterna om befolkningens storlek och struktur gäller den 31 december respektive år, medan statistiken över befolkningsrörelsen omfattar händelserna under ett kalenderår. Befolkningsrörelsestatistiken publiceras till vissa delar även på kvartalsnivå.

Syfte och historik
Syftet med befolkningsstatistiken är att ge en utförlig bild av Ålands befolkning samt att ge ett bredare perspektiv av befolkningsstrukturen och -rörelsen genom att göra vissa jämförelser över tiden samt i viss mån med omvärlden.

Uppgifter om befolkningens struktur och fördelning på kommun finns tillgängliga för större delen av 1900-talet. ÅSUB har tillgång till en del uppgifter som är äldre än så, i vissa fall ända tillbaks till befolkningsstatistikens början år 1749. Jämförbara uppgifter om befolkningsrörelsen finns tillgängliga från 1971 och framåt, för födda och döda från och med 1920.

Insamlingsmetoder och källor 
Källan för uppgifterna om befolkningsstrukturen är det utdrag ur befolkningsregistret som Ålands landskapsregering och ÅSUB årligen köper från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Siffrorna om befolkningsrörelsen baseras på individdata och aggregerade uppgifter som Statistikcentralen har tagit fram utgående från förändringsuppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Befolkningsdatasystemet
Befolkningsstatistiken grundas på de uppgifter som finns i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. De lokala registermyndigheterna (på Åland magistratsavdelningen vid statens ämbetsverk) uppdaterar fortlöpande systemet utgående från anmälningar om förändringar som personer gör samt med uppgifter från församlingarna. Därtill kommer uppgifter från sjukhus om födslar och dödsfall samt från domstolar (t.ex. skilsmässor). 

Kvalitet 
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög i och med att statistiken baseras på de uppgifter som finns i befolkningsregistret och de anmälningar om förändringar som inkommer dit. De uppgifter som kommer fram som ett resultat av ÅSUBs körningar med befolkningsregistret stämmer helt överens med de summerade siffror som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata själv tar fram. Likaså stämmer befolkningsrörelsesiffrorna (inklusive korrigeringar) helt överens med de förändringar av befolkningens storlek som noteras årligen.

Aktualitet
Slutliga uppgifter om invånarantalet publiceras inom två månader från det aktuella årets utgång. Slutlig strukturstatistik färdigställs efter tre till fem månader. Preliminär befolkningsrörelsestatistik publiceras inom en månad efter respektive kvartal och slutlig befolkningsrörelsestatistik sex månader efter årets slut. Statistik över hushåll och familjer färdigställs inom ett år efter det aktuella årets utgång. Mera exakta publiceringstidpunkter framgår av den årliga publiceringsplanen.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Befolkningsrörelsesiffrorna (inklusive korrigeringar) stämmer helt överens med de förändringar av befolkningens storlek som noteras årligen. Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, t.ex. arbetsmarknad och utbildning där uppgifterna sätts i relation till befolkningen.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar en detaljerad befolkningsstatistik på webbplatsen, både som mera lättöverskådliga exceltabeller och som pc-axis databaser som tillåter användaren att själv plocka fram just de data som önskas. Därutöver framställer ÅSUB en större årlig statistikrapport som kan beställas från ÅSUB och som även finns tillgänglig på ÅSUBs webbplats. Där finns också ett antal statistikmeddelanden och webbnyheter.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för befolkningsstatistiken på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter.