Befolkning - Prognoser - Beskrivning av statistiken

< Prognoser

Statistiken omfattar fyra befolkningsscenarier på kommunal nivå som ÅSUB tagit fram. Dessutom används Statistikcentralens senaste publicerade kommunala befolkningsprognos från 2015 som jämförelsepunkt. Vi har inte haft tillgång till de olika beståndsdelarna av Statistikcentralens prognos, utan vi har endast tillgång till slutresultatet. Därför saknas Statistikcentralens prognos i många av de jämförande figurerna och tabellerna.

Hela Ålands befolkningsuppgifter är hämtade från ÅSUBs samhällsekonomiska modell där befolkningen ingår som en del av modellen. Mer om ÅSUBs samhällsekonomiska modell kan läsas t.ex. i ÅSUB Rapport 2013:4.

Befolkningsmängden på hela landskapets nivå har fördelats till kommuner med hjälp av historiska uppgifter rörande kommunala flyttningsrörelsen. Dessutom används uppgifter angående utvecklingen av nativitet och mortalitet. Samma mortalitets- och fertilitetskoefficienter har använts för samtliga kommuner. Fertiliteten antas vara konstant i alla scenarier utom under scenariot lägre nativitet. 2017-årets uppgifter är hämtade från det slutliga befolkningsregistret medan resten av uppgifterna är beräknade, inklusive 2018-årets uppgifter som har beräknats med hjälp preliminära statistikuppgifter på aggregerad nivå.

En uppdaterad version av beräkningsmodellen för den kommunala befolkningsutvecklingen har tagits fram i samband med arbetet.