Beskrivning av kulturstatistiken

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar verksamheten vid de 16 kommunala biblioteken, de böcker som ges ut på Åland, de åländska dagstidningarna, de större muséerna samt evangelisk-lutherska kyrkans församlingar.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är antal böcker och andra media, upplagor, antal personer och besök samt vissa ekonomiska uppgifter. Uppgifterna presenteras i huvudsak för hela Åland men i viss mån också för kommuner, församlingar och regioner.

Definitioner
Landskommuner:
Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges.

Bibliotekens bestånd omfattar såväl böcker som övriga media. Till övriga media räknas bl.a. musikinspelningar, filmer, ljudböcker, talinspelningar, annat elektroniskt material, kartor och noter.

Till den åländska bokproduktionen räknas böcker utgivna av åländskt förlag eller av åländsk författare. Som bok räknas tryck, kopierade upplagor, årsböcker, periodiskt material etc. som överstiger 16 sidor. Kartblad och årsberättelser ingår inte.

Referenstider
Statistiken publiceras på årsbasis.

Syfte och historik
Syftet är att med hjälp av tillgängliga uppgifter ge en bild av några viktiga områden inom den kulturella sektorn.

Insamlingsmetoder och källor
Biblioteksstatistiken baseras på uppgifter som har lämnats av de kommunala biblioteken och samlats in av landskapsregeringens kulturbyrå. Uppgifterna om bokutgivningen har sammanställts av Mariehamns stadsbibliotek och baseras på vad som skaffats till stadsbibliotekets Alandica-samling. Uppgifterna om tidningarnas upplagor kommer från Upplagekontroll Ab och museistatistiken från respektive museum, medan församlingsstatistiken baseras på uppgifter i Statistisk årsbok för kyrkan.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög i och med att statistiken baseras på heltäckande uppgifter från de olika aktörerna. Vissa brister finns. T.ex. förekommer det för vissa bibliotek att summan av de olika kategorierna inte stämmer helt överens med totalantalet. Detta gäller både beståndet och utlåningen. Dessa ofullständigheter är inte av den storleksordningen att de väsentligt påverkar den bild statistiken ger av bibliotekens verksamhet.

Aktualitet
Största delen av kulturstatistiken publiceras under året efter mätperioden, församlingsstatistiken dock först under därpåföljande år. För tidningsupplagorna kan för närvarande inte nya uppgifter erhållas.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, såsom befolkningsstatistik.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar kulturstatistik på webbplatsen i form av Excel- och PC-Axistabeller samt i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för kulturstatistiken på ÅSUB är Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.