Beskrivning av statistiken om finans och försäkring

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken om denna näringsgren omfattar uppgifter om bankväsendet och krediter.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är bokslutsuppgifter, kreditbestånd samt uppgifter om arbetsställen och, personal. Uppgifterna gäller hela Åland.

Definitioner
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges.

Referenstider
Statistiken gäller kalenderår.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en koncentrerad bild av den finansiella sektorn på Åland. Uppgifter finns tillgängliga för 2000-talet.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken kommer ifrån Statistikcentralen och landskapsregeringen i sammanställd form.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för statistiken är god i och med att den baseras på heltäckande uppgifter från branschernas aktörer.

Aktualitet
Uppgifter om finans och försäkring publiceras åtta-nio månader efter det aktuella årets utgång. Vissa uppgifter publiceras dock först därpåföljande år.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden är god liksom med andra närliggande statistikområden såsom nationalräkenskaper och arbetsmarknad.

Tillgänglighet
Statistiken publiceras i exceltabeller på webbplatsen samt i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistikområdena på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.