Beskrivning av statistiken om rättsväsendet

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om brott som kommit till polisens kännedom samt domstolsverksamheten.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är olika brott och personer misstänkta för brott samt för domstolsverksamheten uppgifter om slutbehandlade ärenden såsom brottmål, omfattande tvistemål, konkursmål, ansöknings- och anmälningsärenden. Statistiken gäller hela Åland och redovisas i absoluta tal och procent samt efter ålder och kön.

Referenstider
Statistiken om rättsväsendet uppgörs på årsbasis och gäller händelserna under kalenderåret.

Syfte och historik
Syftet med statistiken om brott är att ge en bild av fördelningen av brott och för statistiken om domstolsverksamheten är syftet att visa på domstolens verksamhet och naturen av de ärenden som behandlas vid domstol. Statistiken har publicerats i Statistisk årsbok sedan 1982.Uppgifter om brott finns sedan 1977 och om domstolsverksamheten sedan 1978.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken baseras på material från Statistikcentralens statistik över rättsväsendet. Statistikcentralen erhåller primäruppgifterna från det datoriserade brottsregistreringssystemet som används av polisen. Tidigare samlades vissa uppgifter in direkt från Ålands polismyndighet.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är god i och med att den baseras på heltäckande registerstatistik från polisen och justitieförvaltningen.

Aktualitet
Statistiken publiceras med två års eftersläpning.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god över tiden.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar statistiken över rättsväsendet i Statistisk årsbok för Åland och som exceltabeller på webbplatsen.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om rättsväsende på ÅSUB är Iris Åkerberg, iris.akerberg[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.