Beskrivning av statistiken - Studerande utanför Åland

Statistikuppgifterna är hämtade från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets (AMS) studiestödsregister och omfattar de personer som under uppgiftsåret erhållit studiestöd av Ålands landskapsregering för studier vid läroinrättning utanför Åland. Rätt till studiestöd uppstår först månaden efter man fyller 17 år, vilket innebär att statistiken är bristfällig gällande 16-åringar. Från och med statistiken för 2016 ingår dock 16-åringar som lyfter bostadsbidrag för boende på studieorten. Dessa stödmottagare ingick före 2016 inte i AMS’ studiestödsregister.

För studerande som erhållit studiestöd för flera olika utbildningar utanför Åland under kalenderåret, t.ex. utbildning på gymnasienivå under vårterminen och högskoleutbildning under höstterminen, redovisas endast den senast förekommande utbildningen. Eftersom uppgifterna i denna statistik gäller ett kalenderår är de inte helt jämförbara med de av ÅSUB publicerade uppgifterna över de studerande på Åland efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland, vilka gäller läget under höstterminen.

Statistikuppgifter över de studerande utanför Åland har sammanställts sedan 2004. För variablerna utbildningsnivå och utbildningsområde finns inte jämförbara uppgifter för åren före 2007, varför dessa variabler presenteras endast gällande 2007 och framåt. I tidsserierna finns rättade uppgifter för 2008, då åtta personer som studerade i Finland felaktigt hade placerats i Sverige vid upprättande av statistiken för 2008.

Fr.o.m. 2017 används gällande utbildningsområden den förnyade klassificeringen ISCED-F 2013, där det tidigare utbildningsområdet handel och samhällsvetenskaper har delats upp i två områden – de samhällsvetenskapliga områdena samt handel, administration och juridik – och utbildningsområdet databehandling och kommunikation (IKT) har tillkommit. Dessutom bytte områdena hälso- och socialvård samt servicebranscher namn till hälsovård och välfärd respektive tjänstebranschen.

Då det gäller utbildningsnivå omfattar termerna högskola, högskoleutbildning och högskolenivå universitet och högskolor. Yrkeshögskolorna behandlas som en egen kategori, men i de fall yrkeshögskolornas uppgifter anges tillsammans med högskolornas och universitetens framgår det av texten och kategorinamnen (”högskola inkl. yrkeshögskola”). Både finländska och svenska yrkeshögskolor kategoriseras i klassen ”Yrkeshögskolor”. De svenska yrkeshögskolornas utbildning skiljer sig dock från den finländska då den inte ger ECTS-poäng (högskolepoäng).

ÅSUB publicerar sedan år 2000 ett årligt statistikmeddelande om de studerande vid den åländska examensinriktade utbildningen efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland. Ytterligare statistik i detta ämne, bl.a. flera tidsserier och mera detaljerade uppgifter om de enskilda skolorna och Högskolan på Åland, kan man hitta på ÅSUBs webbplats (www.asub.ax). Övrig årlig utbildningsstatistik som ÅSUB ger ut gäller grundskolan, utbildning som inte leder till examen samt avlagda examina. Statistik om lärarna i det åländska skolväsendet publiceras sedan 2005 vart tredje år. ÅSUB har också publicerat prognoser om det framtida elevunderlaget på Åland. All utbildningsstatistik är tillgänglig på webbplatsen i form av publikationer, databaser och exceltabeller.