Beskrivning av utbildningsstatistiken

< Tillbaka

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar alla nivåer i det åländska utbildningssystemet. Uppgifter gäller i första hand de studerande, men även statistik om sökande, antagna och utexaminerade ingår. Därtill finns statistik om åländska studerande utanför Åland samt befolkningens utbildningsstruktur. Utbildningsstatistiken omfattar ett antal olika statistikprodukter och dessa innehåller mera produktspecifik information.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är i huvudsak de studerande samt i viss mån lärare, undervisningstimmar och utrustning. Det huvudsakliga statistiska måttet är antalet elever/studerande, som redovisas fördelat efter bl.a. skola, årskurs, kommun, typ av undervisning, program och val av frivilliga språk. Uppgifterna presenteras i huvudsak för hela Åland men i viss mån också för kommuner och regioner. Statistiken över Högskolan på Åland behandlar enbart dem som studerar antingen examensinriktade ämnen eller kursutbildningar. Statistiken omfattar inte utbytesstuderande som studerar vid Högskolan på Åland. Information om absentieanmälda studerande redovisas separat, men i övrigt omfattar statistiken inte studerande med studieuppehåll. Inte heller antagna studerande vars studieprogram påbörjas först efter september finns med i statistikuppgifterna. De högskolestuderande delas inte in i årskurser, men i övrigt finns årskursvisa uppgifter.

De olika studieprogrammen är grupperade enligt utbildningsnivå. Utbildningsnivåerna är gymnasienivå, högskoleutbildning samt övrig utbildning. Gymnasienivån indelas i allmänbildande gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning. För varje program anges också i vilken skola det hör hemma, hur många studieår det omfattar samt till vilket utbildningsområde det hör. Utbildningsområdena (allmänbildande, humanistiskt etc.) bygger på den internationella utbildningsklassificeringen, ISCED.

Statistiken över studerande utanför Åland omfattar dem som har fått studiestöd från Åland. För studerande som erhållit studiestöd för flera olika utbildningar under kalenderåret, t.ex. utbildning på gymnasienivå under vårterminen och högskoleutbildning under höstterminen, redovisas endast den senast förekommande utbildningen.

Statistiken över utbildning som inte leder till examen omfattar Öppna högskolan, Ålands folkhögskola, Medborgarinstitutet i Mariehamn, Ålands musikinstitut och Ålands yrkesgymnasium. Alla håller dock inte utbildning som inte leder till examen varje år och saknas därför i statistikrapporteringen vissa år. Utbildning som inte leder till examen som ordnas av andra aktörer t.ex. Ålands kommunförbund, Ålands näringsliv, Ålands bildningsförbund, Arbetarnas bildningsförbund, Ålands idrottsförbund och privata utbildningsföretag m.fl. ingår inte.

Definitioner och förklaringar
Landskommuner:
Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
. Uppgift ologisk, kan ej förekomma
.. Uppgift saknas
Ålder: Ålder den 31 december respektive år
Hemort: Den studerandes hemort vid antagningen

Referenstider
Utbildningsstatistiken görs på årsbasis. Grundskolstatistiken gäller läget den 30 augusti varje år, medan statistiken över utbildningen efter grundskolan och för Högskolan på Åland uppgörs enligt situationen den 20 september. Statistiken över studerande utanför Åland gäller de studerande under ett kalenderår liksom statistiken över utbildning som inte leder till examen. Examensstatistiken visar avlagda examina kalenderårsvis. Lärarstatistiken görs så att den gäller vårterminen vart tredje år. Uppgifterna om befolkningens utbildningsstruktur gäller den 31 december varje år.

Syfte och historik
Statistikens syfte är att ge en utförlig bild av studier på Åland samt även ålänningars studier utanför Åland. ÅSUB har publicerat statistik om grundskolan samt utbildning efter grundskolan sedan år 2000. Statistiken om Högskolan på Åland har publicerats sedan Högskolans start 2003. Examensstatistiken går tillbaks till 2000. Lärarstatistik har sammanställts sedan 2002 och uppgifter över de studerande utanför Åland sedan år 2004. Statistiken över utbildning som inte leder till examen har framställts sedan 2008.

Insamlingsmetoder och källor
Grundskolstatistiken baseras på uppgifter som ÅSUB har begärt in från grundskolorna. ÅSUB har gjort vissa kompletteringar och korrigeringar av statistiken efter kontakter med skolorna och skolförvaltningarna. Statistiken över utbildningen efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland, såväl de studerande som de utexaminerade, baseras på individuppgifter vilka har begärts in direkt från skolorna och Högskolan. Uppgifterna om studieplatser, sökande och antagna kommer dels direkt från skolorna, dels ur den samåländska elevantagningen. Lärarstatistiken baseras på individuppgifter från respektive skola. Statistiken över studerande utanför Åland är hämtade från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets studiestödsregister. Uppgifter till statistiken över utbildning som inte leder till examen baseras på sammanställningar från skolorna. Statistiken över befolkningens utbildningsnivå kommer från Statistikcentralens examensregister.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög i och med att statistiken baseras på totaluppgifter från de olika aktörerna. Uppgifterna om utbildningsstruktur är delvis bristfälliga eftersom data om examina avlagda i utlandet inte är kompletta.

Aktualitet
Såväl grundskolstatistiken som statistiken över utbildningen efter grundskolan och vid Högskolan på Åland publiceras inom cirka två månader efter mättidpunkten. Statistiken över avlagda examina liksom över utbildning som inte leder till examen publiceras inom tre månader efter det aktuella årets utgång och statistiken över studerande utanför Åland inom fyra månader. Lärarstatistiken ges ut inom två månader efter att uppgifterna samlats in. Statistik om utbildningsstrukturen färdigställs inom 1,5 år efter mättidpunkten.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, såsom befolkningsstatistik. Eftersom uppgifterna om studerande utanför Åland och utbildning som inte leder till examen gäller ett kalenderår är de inte helt jämförbara med statistiken över de studerande på Åland efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland, vilka gäller läget under höstterminen. Vissa av utbildningsprogrammen som tidigare hänförts till det tekniska ämnesområdet har fr.o.m. 2006 placerats i serviceområdet, varför dessa områden inte på ett rättvisande sätt kan jämföras med tidigare års uppgifter.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar årligen ett antal meddelanden med utbildningsstatistik som finns tillgängliga på webbplatsen. Där finns det också statistik i form av Excel- och PC-Axistabeller. Under temaområdet ”Utbildningsbehov” finns ytterligare en större mängd utbildningsrelaterade fakta.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för utbildningsstatistiken på ÅSUB är Jakob Sällström, jakob.sallstrom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.

Det åländska skolsystemet
Grundskolan är obligatorisk och omfattar nio årskurser, varav årskurs 1-6 hör till lågstadiet och årskurs 7-9 till högstadiet. Grundskolorna upprätthålls av kommunerna. Mariehamn har såväl lågstadie- som högstadieundervisningen i egna skolor. Landsbygdskommunerna och Vårdö har egna lågstadieskolor, men samarbetar om högstadieundervisningen genom Norra Ålands högstadiedistrikt (Godby högstadieskola) respektive Södra Ålands högstadiedistrikt (Kyrkby högstadieskola). Skärgårdskommunerna utom Vårdö har var och en egna skolor med både låg- och högstadium. Träningsundervisningen för elever med utvecklingsstörning upprätthålls av Kyrkby högstadieskola för hela Åland. Denna undervisning är elvaårig och börjar vid sex års ålder. I statistiken redovisas träningsundervisningens elever så att sjuåringarna hänförs till årskurs ett, åttaåringarna till årskurs 2 etc. I vissa tabeller visas sexåringarna separat som årskurs 0, i vissa tabeller sammanslagna med årskurs ett. Den sista årskursen i träningsundervisningen redovisas som årskurs 10.

Den åländska utbildningen efter grundskolan upprätthålls av Ålands landskapsregering. På gymnasienivå fanns fram till och med vårterminen 2011 Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut, Ålands yrkesskola, Ålands naturbruksskola och Ålands lyceum. Under 2011 reformerades utbildningen på gymnasienivå och de fem förstnämnda skolorna sammanslogs till Ålands yrkesgymnasium som tillhandahåller grundläggande yrkesutbildning, medan Ålands lyceum står för den allmänbildande gymnasieutbildningen. Ålands naturbruksskola upphörde efter vårterminen 2011. Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum leds av myndigheten Ålands gymnasium. Yrkeshögskoleutbildningen sker sedan år 2003 vid Högskolan på Åland. Ålands landskapsregering driver också Ålands folkhögskola, vars verksamhet hör till övrig utbildning. Till denna kategori hörde också tidigare Ålands hantverksskola och Ålands husmodersskola.