Boende - Beskrivning av statistiken

< Boende

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken inom området boende omfattar uppgifter om bostadsbeståndet samt statistik om bostadshushåll och hyresnivåer.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är i huvudsak, antalet bostäder och bostadshushåll samt bostädernas storlek, upplåtelseform, lägenhetstyp, utrustning och hyresnivå. Förutom för hela Åland redovisas en hel del av statistiken också efter kommun och region.

Definitioner
Bostadshushåll:
Bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet.
Bostad: En helhet avsedd för åretruntboende som består av minst ett bostadsrum, är utrustad med kök, kokvrå eller kokutrymme och har en egen direkt ingång. Bostadsytan bör vara minst 7 m2.
Boenderymlighet: Bostädernas rymlighetsnivå indelas i tre klasser; rymlig, normal och trång bostad. Indelningen baseras på antal personer i bostadshushållet och antalet rum i bostaden (exklusive köket). I en rymlig bostad finns minst tre rum mer än antalet boende personer, en normal bostad har lika många rum som boende eller ett till två rum mer och en trång bostad har färre rum än invånare.
Utrustningsnivå: Bostädernas utrustningsnivå indelas i följande två klasser: Välutrustad bostad, vilken omfattar vattenledning, avlopp, varmvatten, WC, tvättutrymmen (antingen dusch/badrum eller bastu i lägenheten) samt central- eller elvärme, och bristfälligt utrustad bostad, vilken saknar någon av den nämnda utrustningen eller har en okänd utrustningsnivå.
Hustyp: Hus som inrymmer bostäder indelas i tre olika hustyper: Fristående småhus, vilka omfattar bostadshus med 1–2 bostäder och parhus; rad- och kedjehus, vilka omfattar bostadsbyggnader med minst tre sammanbyggda småhus; flervåningsbostadshus, vilka omfattar hus med minst tre bostäder där minst två bostäder finns ovanpå varandra i de fall husen inte kan hänföras till de två föregående klasserna.
Kök: Ett rum på minst 7 m2 inrett för matlagning.
Kokvrå: Ett rum eller utrymme mindre än 7 m2 inrett för matlagning.
Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges

Ytterligare definitioner och förklaringar kan fås från ÅSUB.

Referenstider
Statistiken om bostäder och bostadshushåll görs upp per kalenderår och gäller situationen den 31 december respektive år. För hyresstatistiken är april mätmånad.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en relativt detaljerad bild av bostadsbeståndet och hur bostäderna fördelar sig på hustyp, upplåtelseform, rumsantal, boenderymlighet, utrustningsnivå, användning och byggnadsår. Såväl bostäder som är stadigvarande bebodda som bostäder som saknar fast bosättning behandlas. Vidare syftar statistiken till att beskriva hyresnivån och dess utveckling i de bostäder som hyrs ut till marknadsmässiga hyror.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken baseras på material från Befolkningsregistercentralens register som får uppgifter om nya och förändrade byggnader och bostäder kommer från de kommunala byggnadsinspektionerna. Materialet har ytterligare behandlats av Statistikcentralen. Hyresstatistiken samlas in från de större hyresvärdarna samt kommunerna i form av lägenhetsvisa uppgifter.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för statistiken är god eftersom byggdatasystemet och registren över bostäder och hushåll bildar ett sammanhållet system.

Aktualitet
Uppgifter om boende publiceras inom ett år efter det aktuella årets utgång. Hyresstatistiken färdigställs inom två månader efter mätperioden. Mera exakta publiceringstidpunkter framgår av den årliga publiceringsplanen.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten mellan byggande- och boendestatistiken är god i och med att klassificeringarna av lägenhets- och hustyper är desamma och likaså mellan boende- och befolkningsstatistiken. Jämförelser över tiden för byggandestatistiken försvåras dock av att de inkomna uppgifterna var bristfälliga under åren 1999-2005.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar boendestatistik på webbplatsen, både som mera lättöverskådliga exceltabeller och som pc-axis databaser som tillåter användaren att själv plocka fram just de data som önskas. Därutöver framställer ÅSUB några årliga statistikmeddelanden som finns tillgängliga på webbplatsen i pdf-format.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistikområdena boende och byggande på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.