Byggande - Beskrivning av statistiken

< Byggande

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om nyproduktionen av byggnader och bostäder samt statistik om byggnadsbeståndet. Därtill ingår uppgifter om jordförvärv, lantmäteriverksamheten samt försäljning av lägenheter.

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är i huvudsak antal byggnader och bostäder samt deras storlek och typ. Förutom för hela Åland redovisas en hel del av statistiken också efter kommun och region.

Definitioner
Bostad: En helhet avsedd för åretruntboende som består av minst ett bostadsrum, är utrustad med kök, kokvrå eller kokutrymme och har en egen direkt ingång. Bostadsytan bör vara minst 7 m2.
Hustyp: Hus som inrymmer bostäder indelas i tre olika hustyper: Fristående småhus, vilka omfattar bostadshus med 1–2 bostäder och parhus; rad- och kedjehus, vilka omfattar bostadsbyggnader med minst tre sammanbyggda småhus; flervåningsbostadshus, vilka omfattar hus med minst tre bostäder där minst två bostäder finns ovanpå varandra i de fall husen inte kan hänföras till de två föregående klasserna.
Kök: Ett rum på minst 7 m2 inrett för matlagning.
Kokvrå: Ett rum eller utrymme mindre än 7 m2 inrett för matlagning.
Bostadsyta: En bostads yta beräknas enligt insidorna av de väggar som omsluter den. Till
bostadsytan räknas inte garage, källare, bastu i oinredd bottenvåning, kalla förrådsutrymmen, balkong, farstukvist, veranda, vindfång eller vindsutrymmen som inte används för boende.
Våningsyta: Till en byggnads våningsyta räknas våningarnas yta och den del av vindens eller
källarvåningarnas yta där det finns bostads- eller arbetsrum i enlighet med byggnadens
huvudsakliga användningssyfte.
Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges
Nybyggnaderna redovisas som antalet byggnader och bostäder samt också i form av yta och volym.

Referenstider
Statistiken redovisas per kalenderår.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en relativt detaljerad bild av byggandet, vad som byggts, var det byggts och av vilka ägarkategorier.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken baseras på material från byggdatasystemet. Uppgifterna kommer från kommunernas byggnadsinspektörer som levererar data till Befolkningsregistercentralen. Materialet har ytterligare behandlats av Statistikcentralen.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för statistiken är god eftersom byggdatasystemet och registren över bostäder och hushåll bildar ett sammanhållet system.

Aktualitet
Uppgifter om byggande publiceras inom ett år efter det aktuella årets utgång.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten mellan byggande- och boendestatistiken är god i och med att klassificeringarna av lägenhets- och hustyper är desamma. Jämförelser över tiden för byggandestatistiken försvåras av att de inkomna uppgifterna var bristfälliga under åren 1999-2005. För totalantalet färdigställda bostäder finns det dock tillförlitliga tidsseriedata

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar statistik om boende och byggande i statistikmeddelanden som finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats, där det också finns data i form av Excel- och PC-Axis-tabeller.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om byggande på ÅSUB är Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.