Ekologisk hållbarhet 16: Det beräknade utsläppet av koldioxidekvivalenter (SYKE)

Detta nyckeltal presenterar Finlands Miljöcentrals (SYKE) beräkningar av utsläppet av koldioxidekvivalenter på Åland under åren 2005–2020. Uppgifterna finns i form av en tidsserie, och kommer fortlöpande att uppdateras en gång om året, vilket gör nyckeltalet lämpat för att följa utvecklingen. Beräkningarna skiljer sig mot exempelvis ÅSUBs nyckeltal om den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid (Ekologisk hållbarhet 15) och kan inte jämföras rakt av.

Det totala utsläppet av koldioxid var år 2020 ungefär 209,4 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, en minskning med ca 10,6 procent sedan år 2019. Jämfört med år 2005, då utsläppet var ca 289,8 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, har utsläppet minskat med hela 27,7 procent. Den främsta källan till utsläppet av koldioxid beräknas vara vägtrafik med ungefär 62,6 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter (mer än en fjärdedel av det totala utsläppet), följt av jordbruk (42,0 koldioxidekvivalenter) samt sjötrafik (33,8 koldioxidekvivalenter).

Fördelat på den åländska befolkningen var det beräknade koldioxidutsläppet år 2020 ca 7,0 ton koldioxidekvivalenter per capita, en minskning med ca 11,3 procent jämfört med år 2019. Jämfört med år 2005, då det beräknade utsläppet var ca 10,8 ton koldioxidekvivalenter per capita, har utsläppet per capita minskat med hela 35,8 procent.

Den förhållandevis stora minskningen år 2020 härstammar framförallt från sjötrafik, mycket på grund av den minskade trafiken under coronapandemin. En minskning syns även inom elförbrukning, elvärme, fjärrvärme samt oljeuppvärmning och kan härledas till den höga medeltemperaturen under år 2020.

Infografik om det beräknade utsläppet av koldioxidekvivalenter på Åland

 

Finlands Miljöcentral (SYKE) presenterade i början av år 2020 ett nytt system för utsläppsberäkning för alla kommuner i Finland. Det handlar om ett internationellt unikt beräkningssystem som möjliggör utläsning av kommunspecifika utsläppsdata utifrån målen för både EU och kommunerna. Det nya utsläppssystemet omfattar alla utsläpp i inventeringen av växthusgaser i Finland förutom processutsläppen från industrin och markanvändningssektorn. Beräkningen bygger på användning baserad på utsläpp från produktion i området, men vissa av aktiviteterna som orsakar utsläpp beräknas utifrån konsumtion, oavsett deras geografiska ursprung.

  • Utrikes sjöfart ingår inte i beräkningssystemet, däremot ingår inrikes sjöfart. Detta innebär att kommunerna Lumparland samt Mariehamn, som båda har hamnar med inrikestrafik har höga utsläppsuppgifter som härstammar från sjötrafik, medan Eckerö vars hamn enbart har utrikestrafik har låga utsläppsuppgifter.
  • Flygtrafik ingår inte i beräkningssystemet.
  • Utsläppen från elförbrukningen beräknas på den genomsnittliga förbrukningen av elektricitet producerad i Finland, importerad elektricitet räknas inte med (de utsläppen anses tillhöra landet där elen produceras). Åland importerar största delen av elektriciteten från Sverige (närmare 75 procent av elförbrukningen), motsvarande andel för Finlands nettoimport av elektricitet är ca 23 procent.

Sommaren år 2022, i samband med publiceringen av 2020 års uppgifter, uppdaterade SYKE sin beräkningsmodell (till version 1.3) och reviderade samtidigt utsläppskalkylerna tillbaka till år 2005.

Uppdaterad 8.9.2022