Ekologisk hållbarhet 16: Det beräknade utsläppet av koldioxidekvivalenter (SYKE)

Detta nyckeltal presenterar Finlands Miljöcentrals (SYKE) beräkningar av utsläppet av koldioxidekvivalenter på Åland under åren 2005–2021*. Uppgifterna finns i form av en tidsserie, och kommer fortlöpande att uppdateras en gång om året, vilket gör nyckeltalet lämpat för att följa utvecklingen. Beräkningarna skiljer sig mot exempelvis ÅSUBs nyckeltal om den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid (Ekologisk hållbarhet 15) och kan inte jämföras rakt av. Uppgifterna för år 2021 är preliminära, vissa uppgifter för tidigare år har reviderats.

Det totala utsläppet av koldioxid var år 2021 ungefär 194,6 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, en minskning med ca 2,5 procent sedan år 2020. Jämfört med år 2005, då utsläppet var ca 289,8 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, har utsläppet minskat med hela 31,1 procent. Den främsta källan till utsläppet av koldioxid beräknas vara vägtrafik med ungefär 48,8 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter (ca en fjärdedel av det totala utsläppet), följt av jordbruk (42,1 koldioxidekvivalenter) samt sjötrafik (31,5 koldioxidekvivalenter).

Fördelat på den åländska befolkningen var det beräknade koldioxidutsläppet år 2021 ca 6,4 ton koldioxidekvivalenter per capita, en minskning med ca 3,2 procent jämfört med år 2020. Jämfört med år 2005, då det beräknade utsläppet var ca 10,8 ton koldioxidekvivalenter per capita, har utsläppet per capita minskat med hela 40,8 procent.

Den förhållandevis stora minskningen åren 2020–2021 härstammar framförallt från sjötrafik, mycket på grund av den minskade trafiken under coronapandemin, samt från vägtrafik. En minskning syns även inom elförbrukning, elvärme, fjärrvärme samt oljeuppvärmning och kan härledas till de höga medeltemperaturerna under år 2020–2021.

Infografik om det beräknade utsläppet av koldioxidekvivalenter på Åland

Finlands Miljöcentral (SYKE) presenterade i början av år 2020 ett nytt system för utsläppsberäkning för alla kommuner i Finland. Det handlar om ett internationellt unikt beräkningssystem som möjliggör utläsning av kommunspecifika utsläppsdata utifrån målen för både EU och kommunerna. Det nya utsläppssystemet omfattar alla utsläpp i inventeringen av växthusgaser i Finland förutom processutsläppen från industrin och markanvändningssektorn. Beräkningen bygger på användning baserad på utsläpp från produktion i området, men vissa av aktiviteterna som orsakar utsläpp beräknas utifrån konsumtion, oavsett deras geografiska ursprung.

  • Utrikes sjöfart ingår inte i beräkningssystemet, däremot ingår inrikes sjöfart. Detta innebär att kommunerna Lumparland samt Mariehamn, som båda har hamnar med inrikestrafik har höga utsläppsuppgifter som härstammar från sjötrafik, medan Eckerö vars hamn enbart har utrikestrafik har låga utsläppsuppgifter.
  • Flygtrafik ingår inte i beräkningssystemet.
  • Utsläppen från elförbrukningen beräknas på den genomsnittliga förbrukningen av elektricitet producerad i Finland, importerad elektricitet räknas inte med (de utsläppen anses tillhöra landet där elen produceras). Åland importerar största delen av elektriciteten från Sverige (närmare 75 procent av elförbrukningen), motsvarande andel för Finlands nettoimport av elektricitet är ca 23 procent.

Sommaren år 2022, i samband med publiceringen av 2020 års uppgifter, uppdaterade SYKE sin beräkningsmodell (till version 1.3) och reviderade samtidigt utsläppskalkylerna tillbaka till år 2005. Preliminära uppgifter för år 2021 publicerades under hösten.

Uppdaterad 23.11.2022