Ekologisk hållbarhet 17: Installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland

Att montera solpaneler på sin fastighet och börja fungera som mikroproducent av solkraft är ett relativt nytt fenomen på Åland. Sedan år 2014 har den installerade produktionskapaciteten ökat från ca 4 kW till drygt 3 670 kW år 2021. Genomsnittsstorleken på den installerade kapaciteten per mikroproducent har även den ökat, från 4 kW/mikroproducent till drygt 8 kW/mikroproducent år 2021. Mellan år 2020 och år 2021 ökade den installerade kapaciteten med ca 36 procent (från 2 700 kW till 3 700 kW).

Någon samlad statistik över hur mycket solkraft mikroproducenterna producerar finns inte i dagsläget, hos Kraftnät Åland finns dock uppgift om den överloppsenergi kunderna har levererat till elnätet när de har haft produktionsöverskott. År 2021 uppgick mängden överloppsenergi som mikroproducenterna levererade till elnätet till knappt 1 GWh. En teoretisk beräkning av elproduktionen med solpaneler ger resultatet att ungefär 3,2 GWh solkraft producerades på Åland år 2021. Majoriteten av den producerade solkraften förbrukas alltså hos mikroproducenten, närmare 69 procent.

Infografik om installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland

Den teoretiska beräkningen av elproduktionen med hjälp av solpaneler utgår från den installerade effekten (kW), i beräkningen använder vi ett genomsnitt för den installerade effekten under året (effekt i början av året + effekten i slutet av året, delat med två). Genom att multiplicera den genomsnittliga effekten med 1 000 timmar (uppskattat antal timmar med produktion under ett år) så får man en ganska bra uppskattning av producerad solkraft.

Uppdaterad 26.8.2022