Ekologisk hållbarhet 17: Installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland

Att montera solpaneler på sin fastighet och börja fungera som mikroproducent av solkraft är ett relativt nytt fenomen på Åland. Sedan år 2014 har den installerade produktionskapaciteten ökat från ca 4 kWp till ca 6 150 kWp år 2022. Genomsnittsstorleken på den installerade kapaciteten per mikroproducent har även den ökat, från 4 kWp/mikroproducent till drygt 8 kWp/mikroproducent år 2022. Mellan år 2021 och år 2022 ökade den installerade kapaciteten med 63,5 procent (från 3 761 kWp till 6 149 kWp).

Någon samlad statistik över hur mycket solkraft mikroproducenterna producerar finns inte i dagsläget, hos Kraftnät Åland finns dock uppgift om den överloppsenergi kunderna har levererat till elnätet när de har haft produktionsöverskott. År 2022 uppgick mängden överloppsenergi som mikroproducenterna levererade till elnätet till ca 1,7 GWh. En teoretisk beräkning av elproduktionen med solpaneler ger resultatet att ungefär 5,0 GWh solkraft producerades på Åland år 2022. Majoriteten av den producerade solkraften förbrukas alltså hos mikroproducenten, drygt 65 procent.

Infografik om installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland

Den teoretiska beräkningen av elproduktionen med hjälp av solpaneler utgår från den installerade effekten (kWp), i beräkningen använder vi ett genomsnitt för den installerade effekten under året (effekt i början av året + effekten i slutet av året, delat med två). Genom att multiplicera den genomsnittliga effekten med 1 000 timmar (uppskattat antal timmar med produktion under ett år) så får man en ganska bra uppskattning av producerad solkraft.

Uppgifterna har reviderats år 2023, på grund av man har reviderat sättet att datera själva installationen från anmälningsdatum till besiktningsdatum har vissa installationer flyttat mellan åren. Dessutom förekommer det att oanmälda anläggningar som inte tidigare har besiktats kommer till kännedom.

I början av år 2023 fortsätter ökningen av antalet mikroproducenter och installerad kapacitet för elproduktion med solpaneler på Åland. Utöver detta finns det planer på tre större solcellsparker med en sammanlagd kapacitet på ungefär åtta MW. I Ålands landskapsregerings energi- och klimatstrategi är en av målsättningarna att eleffekten från solelproduktion ska utgöra sammanlagt minst 17 MW år 2030 (ca fem procent av den totala elförbrukningen). Om de tre större solcellsparkerna förverkligas kommer den installerade effekten att vara mycket nära målsättningen.

Uppdaterad 16.1.2023