Ekonomisk hållbarhet 10: Inkomstskillnader (Gini-koefficient)

I nedanstående nyckeltal illustreras inkomstskillnaderna i regionerna Mariehamn, landsbygden samt skärgården med hjälp av nyckeltalet Gini-koefficienten. De största inkomstskillnaderna finns normalt i Mariehamn där Gini-koefficienten år 2020 var 30,3. På landsbygden var Gini-koefficienten 24,7 och i skärgården 29,1. Ju högre värde desto större inkomstskillnader. Gini-koefficienten för hela Åland var ca 27,2 år 2020 (ca 27,7 i Finland). År 2020 sjönk inkomstskillnaderna med 0,6 procentenheter i Mariehamn, med 1,0 procentenheter på landsbygden men steg med 1,6 procentenheter i skärgården.

Infografik om inkomstskillnaderna på Åland (Gini-koefficienten)

Definition Gini-koefficienten:
Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt. Diagrammet ovan beskriver inkomstskillnaderna (Gini-koefficienten) för disponibla penninginkomster.

Uppdaterad 8.3.2022