Ekonomisk hållbarhet 8: Hushållens skuldsättning

I nyckeltalet i Excel-filen redovisas de åländska bostadshushållens skuldsättning år 2002–2020. De blå staplarna visar den genomsnittliga skuldsättningsgraden (skulder sammanlagt i procent av den disponibla inkomsten), medan de röda staplarna visar situationen enbart för de bostadshushåll som har skulder.

År 2020 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad närmare 154 procent av den disponibla inkomsten (149,4 procent år 2019). Sett enbart till de bostadshushåll som hade skulder var skuldsättningsgraden 224,3 procent av den disponibla inkomsten (217,3 procent år 2019).

År 2020 uppgick de sammanlagda skulderna till mer än en miljard euro, en ökning med mer än 650 miljoner sedan år 2002. Största delen av skulderna var bostadsskulder, med nästan 749 miljoner euro. Övriga skulder (konsumtionsskulder och studieskulder) uppgick till ca 254 miljoner euro. Skulder för inkomstens förvärvande uppgick till närmare 58 miljoner euro år 2020.

Infografik om hushållens skuldsättning på Åland

Skuldsättningsgraden beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar (tex. direkta skatter och socialskyddsavgifter). Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.

Uppdaterad 28.4.2022