Ekonomisk hållbarhet 8: Hushållens skuldsättning

I nyckeltalet i Excel-filen redovisas de åländska bostadshushållens skuldsättning år 2002–2020 (miljoner euro, 2021 års priser). De blå staplarna visar den genomsnittliga skuldsättningsgraden (skulder sammanlagt i procent av den disponibla inkomsten), medan de röda staplarna visar situationen enbart för de bostadshushåll som har skulder. Uppgift om den disponibla inkomsten år 2021 finns inte ännu tillgänglig.

År 2020 var de åländska bostadshushållens skuldsättningsgrad mer än 157 procent av den disponibla inkomsten (152,7 procent år 2019). Sett enbart till de bostadshushåll som hade skulder var skuldsättningsgraden 229,3 procent av den disponibla inkomsten (222,1 procent år 2019).

År 2021 uppgick de sammanlagda skulderna till mer än en miljard euro, en ökning med mer än 660 miljoner sedan år 2002. Största delen av skulderna var bostadsskulder, med drygt 762 miljoner euro. Övriga skulder (konsumtionsskulder och studieskulder) uppgick till ca 261 miljoner euro. Skulder för inkomstens förvärvande uppgick till närmare 57 miljoner euro år 2021. År 2021 minskade de sammanlagda skulderna marginellt (med knappt fyra miljoner euro), det är dock första gången skulderna minskat sedan tidsseriens början (år 2002).

Infografik om hushållens skuldsättning på Åland

Skuldsättningsgraden beskriver skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Disponibel inkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar (tex. direkta skatter och socialskyddsavgifter). Från och med år 2015 ingår studieskulderna i övriga skulder.

Uppdaterad 22.11.2022