Felmarginal

Felmarginal är ett mått som kan användas för att hantera den osäkerhet som finns när svar från ett urval används i stället för att fråga hela populationen. Felmarginalen anger den maximala skillnaden mellan svaret från urvalen jämfört med det uppskattade sanna värdet. Felmarginalen kompletteras med en sannolikhet, en konfidensnivå, som ofta är satt till 95 %. Det innebär att om undersökningen skulle upprepas många gånger, skulle svaren i 95 fall av 100 hamna inom felmarginalen från det sanna värdet. Se även statistisk signifikans.

Tillbaka till ord och begrepp