Företag - Beskrivning av statistiken

< Företag

Statistikens omfattning
Innehåll
Detta statistikområde omfattar statistik om företagens antal och ekonomi. Bokslutsstatistiken innehåller branschvis statistik om företagens bokslut. Uppgifter som redovisas är sammandrag av branschernas resultaträkningar och balanser samt olika nyckeltal som beräknas utgående från dem.
Företagsstatistiken innehåller uppgifter om åländska företag och arbetsställen. Statistiken innehåller uppgifter om bland annat antal företag och arbetsställen och nya och nedlagda företag. Uppgifterna är indelade efter arbetsställe, kommun, bransch och storleksklass.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är företagens bokslutsuppgifter, antal företag och arbetsställen. Statistiken redovisas i huvudsak för hela Åland, men uppgifter om antal företag och arbetsställen finns också efter kommun och region. Bokslutsstatistiken för de åländska företagen baseras på underlag från skatteförvaltningens EVR-register med beskattningsuppgifter från näringsidkare, yrkesutövare och samfund. Materialet har kompletterats med uppgifter ur företagsregistret och Ålands arbetsställeregister. Vissa kontroller och bearbetningar av bristfälliga uppgifter har gjorts av både Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) och Statistikcentralen i Helsingfors. Räkenskapsperioden för de flesta företagen som ingår i statistiken är kalenderåret.

Näringsgrensindelningen i företagsstatistiken samt varuhandelsstatistiken för Åland följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Den nya branschindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007. Branschkoderna som används i denna statistik är inte den mest detaljerade nivån.

För de nyckeltal som används i bokslutsstatistiken kan samtliga uppgifter hämtas direkt ur företagens offentliga årsredovisningar. Mer specifika nyckeltal har utelämnats eftersom tillgång till företagens interna uppgifter saknas. För mer detaljerad beskrivning av nyckeltalen hänvisas läsaren till rapporten ”Bokslutsstatistik för företag 2002-2004” (Statistik 2006:5), rapporten finns även på ÅSUBs webbsida. Här kan specificeras att nyckeltalen bedöms enligt varierande skalor; från svag, nöjaktig/tillfredsställande till god.

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB upprätthåller. Statistiken över företag och arbetsställen omfattar de företag och arbetsställen vars verksamhet under referensperioden pågått mer än ett halvt år och som har sysselsatt mer än en halv person eller vars omsättning (för lantbruksföretagen inkomster från jordbruk) har överskridit den årliga gränsen för statistiken (till exempel 9 636 euro år 2007).

Definitioner
Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag. Ett arbetsställe, det vill säga en lokal verksamhetsenhet, är en produktionsenhet som ägs av ett företag eller en enhet av företagstyp, finns på ett enda ställe och producerar varor eller tjänster av främst ett slag. Eftersom ett företag alltid verkar på ett visst ställe har det minst ett arbetsställe. De flesta företag har bara ett arbetsställe men storföretagen kan ha mängder av arbetsställen runtom i landet. Dessutom kan arbetsställena verka inom olika näringsgrenar.

Följande symboler används i tabellerna:
0 = Mellan 0 och 0,5 enheter
- = Exakt 0 enheter (st)
.. = Observationerna för få för att uppges.

Referenstider
Statistik över företagens ekonomi och verksamhet uppdateras årligen (eftersläpning på ca två år). Uppgifter om antal företag och arbetsställen publiceras i form av Excel- och PC-Axis tabeller på ÅSUBs webbplats årligen (normalt ca tre månaders eftersläpning).

Syfte och historik
Syftet med företagsstatistiken är att ge en utförlig bild över antal företag och arbetsställen, samt deras ekonomi. Uppgifter om antal företag och arbetsställen har publicerats i Statistisk årsbok för Åland av ÅSUB (och dess föregångare Ekonomiska sekretariatet) sedan 1979.
ÅSUB tog som ett led i utvecklingen av företagsstatistiken år 2003 fram bokslutsstatistik för de åländska företagen (för åren 1999-2000). Den här formen av företagsstatistik hade inte publicerats på Åland tidigare och var den första i sitt slag där enbart de åländska företagen ingår.

Insamlingsmetoder och källor
ÅSUB har beräknat bokslutsstatistiken utgående från Skattestyrelsens centrala företagsbeskattningsregister. En viss eftersläpning måste accepteras eftersom beräkningen utförs efter det att beskattningen slutförts. Dessutom innehåller registret vissa brister som ÅSUB har rättat till och kompletterat i efterhand. Kompletteringen består främst av uppgifter för företag med uppgifter som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda.

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter ur skatteförvaltningens register och direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för bokslutsstatistiken är hög i och med att de baseras på ett heltäckande företagsbeskattningsregister där brister har kompletterats i efterhand. Företagsstatistiken baseras på företagsregistret och beskattningsregister. Vissa kontroller och bearbetningar har gjorts för att ytterligare höja kvaliteten.

Aktualitet
Användandet av skatteregister inom statistiken över företagens ekonomi gör att uppgifterna kan färdigställas först med en ganska stor eftersläpning (normalt ca två år). Statistiken över antal företag och arbetsställen publiceras med en eftersläpning på ca tre månader.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, exempelvis arbetsmarknad och sysselsättning. Branschfördelningen i bokslutsstatistiken samt företagsstatistiken följer från och med år 2008 den reviderade versionen NACE rev. 2. Detta innebär att branschvisa uppgifter inte längre är helt jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar bokslutsstatistik årligen i ett statistikmeddelande. Dessa finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats, där det också finns utförlig statistik om företagsstatistik i form av Excel- och PC-Axis-tabeller.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistik över företag och arbetsställen på ÅSUB är Jonas Karlsson, jonas.karlsson[at]asub.ax