Frekvens

Frekvens anger hur ofta ett visst värde förekommer för en variabel i det material som studeras. Frekvensen kan vara absolut (antalet observationer) eller relativ (andelen av det totala antalet observationer). Relativ frekvens anges som andel eller procent.

Tillbaka till ord och begrepp