Hälso- och sjukvård - Beskrivning av statistiken

< Hälso- och sjukvård

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om den somatiska specialsjukvården, psykiatrin, primärvården och tandvården. Dessutom omfattar statistiken bokslutsuppgifter för Ålands hälso- och sjukvård samt veterinärvård och aborter.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är antal patienter, antal besök, vårdplatser, vårdtillfällen, vårddagar och beläggning. Dessutom visas inkomster och utgifter i euro för Ålands hälso- och sjukvård. Uppgifterna visas i de flesta fall som absoluta tal och i enstaka fall i procent. Veterinärvården visar antal besök och antal inspektioner. Aborterna redovisas i absoluta tal, men också i antal per 1 000 kvinnor. Statistiken redovisas enbart för hela Åland.

Definitioner
Vårddagar:
Antal dagar en patient är inskriven på en vårdavdelning, in- och utskrivningsdagen sammanräknas till en vårddag
- Exakt 0 enheter (st)
. Uppgift ologisk, kan ej förekomma
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges

Referenstider
Statistiken uppgörs på årsbasis och gäller händelserna under kalenderåret.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en utförlig bild av den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. Uppgifter finns tillgängliga sedan 1973.

Insamlingsmetoder och källor
Hälso- och sjukvårdsstatistiken grundas i huvudsak på de uppgifter som Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, publicerar i sin verksamhetsberättelse. Uppgifterna om veterinärvården tas från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets, ÅMHMs verksamhetsberättelse. Aborterna fås från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Uppgifter om sjukdagpenningar och privat sjukvård kommer från Folkpensionsanstalten, FPA och THL.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten i hälso- och sjukvårdsstatistiken är god i och med att den bygger på heltäckande uppgifter från branschens aktörer.

Aktualitet
Slutliga uppgifter om hälso- och sjukvården samt bokslutsuppgifterna för Ålands hälso- och sjukvård och veterinärvården publiceras sju-åtta månader efter statistikåret. Abortstatistiken publiceras med två års eftersläpning.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Statistiken för den somatiska specialsjukvården, psykiatrin, primär- och tandvården omarbetades 2009 och jämförbarheten med tidigare år är därför begränsad. För ÅHS bokslutsuppgifter, veterinärvård och aborter är jämförbarheten med tidigare år god.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar hälso- och sjukvårdsstatistik som exceltabeller på hemsidan samt i Statistisk årsbok.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om hälso- och sjukvård på ÅSUB är Tove Fagerström, fornamn.efternamn[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.