Handel - Beskrivning av statistiken

< Handel

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistikområdet Handel delas upp i inrikes handel (inom Åland) samt utrikes handel (handeln med omvärlden, inklusive med Finland). Statistiken om inrikes handel täcker näringsgrenerna handel; reparation av motorfordon och motorcyklar samt hotell- och restaurangverksamhet. Statistiken omfattar förutom ekonomiska data också uppgifter om arbetsställen. Statistiken om utrikes handel innehåller uppgifter om utrikeshandel samt handel över skattegränsen (mellan Åland och Finland). Utrikeshandeln redovisas dels fördelat på varuslag och dels fördelat på bransch. Skattegränshandeln däremot redovisas enbart i form av totalsummor, då inte underlagsmaterialet är tillräckligt detaljerat för att göra en mer utförlig redovisning. Det bör poängteras att denna statistik enbart omfattar varuhandel, och inte tjänster (till exempel transport, sjöfart).

Objekt, variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är omsättning, förädlingsvärde, arbetsställen samt uppgifterna om handeln över de åländska gränserna. Uppgifterna gäller i huvudsak hela Åland, men siffrorna om arbetsställen redovisas också efter region.

Näringsgrensindelningen i handelsstatistiken följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Den nya branschindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007. Branschkoderna som används i denna statistik är inte den mest detaljerade nivån.

Varuhandelsstatistiken fördelas även per varuslag enligt CN-koder. CN-klassificeringen är Europeiska gemenskapens kombinerade nomenklatur, vars 8-siffriga varukoder används i exportdeklarationer och statistikdeklarationer för internhandeln.

Definitioner
Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
0 Mellan 0 och 0,5 enheter
- Exakt 0 enheter
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges.

Referenstider
Statistiken redovisas för kalenderår.

Syfte och historik
Syftet med statistiken över inrikes handel är att ge en koncentrerad bild av branschen handel. Uppgifter finns tillgängliga i huvudsak för 2000-talet. Uppgifter rörande utrikes handel publicerades för första gången år 2004 (statistik gällande åren 1999-2003) som ett led i utvecklingen av den ekonomiska statistiken. Denna form av handelsstatistik hade inte tidigare publicerats på Åland. Syftet med varuhandelsstatistiken är att ge en övergripande bild av varuhandeln till och från Åland.

Insamlingsmetoder och källor
Källorna för statistiken över inrikes handel är ÅSUBs momsregister och nationalräkenskaper samt Statistikcentralens företagsregister. Statistiken över utrikeshandel baserar sig på underlag från Tullstyrelsen i Finland, summerat per fo-nummer, varukoder och region. Som underlag används alla utrikeshandelstransaktioner som har registrerats i Ålands Tulldistrikt samt de utrikeshandelstransaktioner som Åländska företag (alla företag med postnummer 22xxx) genomfört utanför Ålands Tulldistrikt. För att kunna fördela varuhandeln på olika branscher har grundmaterialet samkörts med företagsregistret. Materialet över skattegränshandeln baserar sig på uppgifter från Ålands Tulldistrikt, samt från Posten på Åland (innefattar samtliga skattegränstransaktioner). Det bör påpekas att skattegränshandelns värde är estimerat från momsuppbörden, med andra ord är uppgifterna inte exakta, utan närmevärden. De verkliga värdena torde dock med stor sannolikhet röra sig inom ± 3 procent av de i tabellen angivna värdena.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för statistiken över inrikes handel är god i och med att den baseras på registerdata och heltäckande uppgifter från branschernas aktörer. Statistiken över utrikeshandel baseras på ett relativt heltäckande material från Tullstyrelsen i Finland. För handeln mellan Åland och Finland finns det en större osäkerhet än för utrikeshandeln. I varuhandelsstatistiken fångas inte små transaktioner upp av statistiksystemet, till exempel beställningar av böcker och cd-skivor tullas inte in när det görs inom EU och momsvärdet underskrider 10 euro. Denna typ av handel som Ålands utanförskap i EU:s mervärdeskatteområde möjliggjort har haft en växande inverkan på varuimporten i vår statistik, medan den inte registreras på exportsidan. I Finland upptog statistiken över externhandeln endast uppgifter från sådana tulldeklarationer där värdet översteg 1 000 euro.

Aktualitet
Uppgifter om finans och försäkring publiceras åtta-nio månader efter det aktuella årets utgång. Vissa uppgifter publiceras dock först därpåföljande år. Statistiken över utrikeshandel färdigställs med en eftersläpning på ungefär ett år.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden är god liksom med andra närliggande statistikområden såsom nationalräkenskaper och arbetsmarknad. Statistiken följer från och med år 2008 den reviderade versionen NACE rev. 2. Detta innebär att branschvisa uppgifter inte längre är helt jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar varuhandelsstatistik årligen i statistikmeddelanden. Statistiken publiceras även i form av Exceltabeller samt PC-Axis databaser på webbplatsen, där det finns utförlig statistik om varuhandelsstatistik. Uppgifter publiceras även i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistikområdet handel på ÅSUB är Jonas Karlsson, jonas.karlsson[at]asub.ax.
ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.