Inkomster och skatter - Beskrivning av statistiken

< Inkomster och skatter

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om antal inkomsttagare, skattepliktiga inkomster och inkomster efter slag samt avdrag och betalade skatter.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är inkomster och skatter efter olika slag. Uppgifterna redovisas både som absoluta tal och i procent. Statistiken redovisas för hela Åland, efter kommun och region samt efter inkomstklass och –slag. Dessutom redovisas inkomst efter ålder och kön.

Definitioner
Inkomsttagare:
Person som erhållit skattepliktig inkomst. Utomlands bosatta, s k begränsat skattskyldiga inkomsttagare, ingår i statistiken endast om de har annan inkomst än sådan som beskattas enligt källskattelagen
Skattepliktiga inkomster: Alla inkomster i pengar eller pengars värde. Skattefri inkomst är vissa socialunderstöd, pensioner, dagpenningar, barnbidrag, bostadsbidrag, utkomststöd och stipendier från offentliga samfund. Källskattepliktiga ränteinkomster ingår inte i statistiken.
Skatter: Obligatoriska avgifter som uppbärs av Skattestyrelsen.
Landskommuner: Alla kommuner utom Mariehamn
Landsbygden: Alla kommuner på fasta Åland utom Mariehamn
Skärgården: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö
- Exakt 0 enheter (st)
. Uppgift ologisk, kan ej förekomma
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges

Referenstider
Statistiken över inkomster och skatter uppgörs på årsbasis.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en bild av ålänningarnas inkomster och skatter. Uppgifter finns tillgängliga sedan 1970. (Statistiken har publicerats i Statistisk årsbok sedan 1979.)

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken baseras på material från Statistikcentralens inkomst- och skattestatistik. Uppgifterna kommer från Skattestyrelsens skattedatabas.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten i statistiken över inkomster och skatter är god i och med att den bygger på Statistikcentralens bearbetning av Skattestyrelsens beskattningsuppgifter.

Aktualitet
Statistiken publiceras med en eftersläpning på två år eftersom skattestyrelsen fastställer beskattningen först tio månader efter beskattningsåret och därefter ska uppgifterna bearbetas.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden är god.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar statistik om inkomster och skatter i Statistisk årsbok för Åland samt som databas- och exceltabeller på ÅSUBs hemsida.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om inkomster och skatter på ÅSUB är Sanna Roos, sanna.roos[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.