Näringsindelningen 2008

< Tillbaka

Nedan är en lista över huvudgrupper samt andra nivån på näringsgrensindelningen 2008. En komplett klassificering med fem nivåer finns på Statistikcentralens hemsida, klicka här.

A Jordbruk, skogsbruk och fiske
01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
02 Skogsbruk
03 Fiske och vattenbruk

B Utvinning av mineral
05 Kolutvinning
06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
07 Utvinning av metallmalmer
08 Annan utvinning av mineral
09 Service till utvinning

C Tillverkning
10 Livsmedelsframställning
11 Framställning av drycker
12 Tobaksvarutillverkning
13 Textilvarutillverkning
14 Tillverkning av kläder
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror mm.
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
22 Tillverkning av gummi- och plastvaror
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
24 Stål- och metallframställning
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
27 Tillverkning av elapparatur
28 Tillverkning av övriga maskiner
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Tillverkning av andra transportmedel
31 Tillverkning av möbler
32 Annan tillverkning
33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el, gas, värme och kyla
35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
36 Vattenförsörjning
37 Avloppsrening
38 Avfallshantering, återvinning
39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

F Byggverksamhet
41 Byggande av hus
42 Anläggningsarbeten
43 Specialicerad bygg- och anläggningsverksamhet

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
46 Parti och provisionshandel utom med motorfordon
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

H Transport och magasinering
49 Landtransport; transport i rörsystem
50 Sjötransport
51 Lufttransport
52 Magasinering och stödtjänster till transport
53 Post- och kurirverksamhet

I Hotell- och restaurangverksamhet
55 Hotell- och logiverksamhet
56 Restaurang-, catering och barverksamhet

J Informations- och kommunikationsverksamhet
58 Förlagsverksamhet
59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
60 Planering och sändning av program
61 Telekommunikation
62 IT-tjänster
63 Informationstjänster

K Finans- och försäkringsverksamhet
64 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkringar

L Fastighetsverksamhet
68 Fastighetsverksamhet

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
70 Verksamheter som utövas av huvudkontor, konsulttjänster till företag
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, teknisk provning och analys
72 Vetenskaplig forskning och utveckling
73 Reklam och marknadsundersökning
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
75 Veterinärverksamhet

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77 Uthyrning och leasing
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

P Utbildning
85 Utbildning

Q Vård och omsorg; sociala tjänster
86 Hälso- och sjukvård
87 Vård och omsorg med boende
88 Öppna sociala insatser

R Kultur, nöje och fritid
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet mm.
92 Spel- och vadhållningsverksamhet
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

S Annan serviceverksamhet
94 Intressebevakning; religiös verksamhet
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
96 Andra konsumenttjänster

T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
97 Förvärvsarbete i hushåll
98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassaderr o.dyl.
99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.dyl.

X Näringsgren okänd
00 Näringsgrenen okänd