Konsumentprisindex - Beskrivning av statistiken

< Konsumentprisindex

Statistikens omfattning
Innehåll
Detta statistikområde omfattar statistik om konsumentprisindex för Åland. Konsumentprisindex för Åland beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen för de varor och tjänster som hushållen köper på Åland. Konsumentprisindex är traditionellt den mest använda inflationsmätaren. Konsumentprisindex för Åland innehåller index för varugrupper (huvudgrupper), förändringstakt månadsvis och årsvis (inflation) samt en internationell jämförelse enligt HIKP (Harmoniserat index för konsumentpriser) som har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är konsumentprisindexets belopp och förändringstakt. Statistiken redovisas i huvudsak för hela Åland. Vissa jämförelser med Finland och Sverige görs också.

Som varuklassificering i konsumentprisindex för Åland används klassificeringen av individuell konsumtion efter ändamål (COICOP, Classification of Individual Consumption According to Purpose). COICOP är en av klassificeringarna av användningssyfte i Förenta nationernas räkenskapssystem. Konsumentprisindexet delas in i tolv huvudgrupper; (1) livsmedel och alkoholfria drycker, (2) alkoholdrycker och tobak, (3) kläder och skodon, (4) bostäder och energi, (5) inventarier, hushållsmaskiner och -utrustning, (6) hälsovård, (7) transport, (8) kommunikation, (9) rekreation och kultur, (10) utbildning, (11) hotell, kaféer och restauranger samt (12) diverse varor och tjänster.

Då man med konsumentprisindex försöker utreda hur genomsnittshushållets utgifter förändras, kan inte alla varugrupper ha lika stor betydelse i indexet. Prisförändringar på varor och tjänster som används ofta av hushållen inverkar mera på indexet än varor och tjänster som används mera sällan. För att vikta de varor och varugrupper som ingår i indexet värderas hushållens prioritering mellan olika utgiftsslag genom regelbundna hushållskonsumtionsundersökningar.

Referenstider
Konsumentprisindex publiceras månatligen i ett statistikmeddelande (med ca två veckors eftersläpning).

Syfte och historik
Konsumentprisindex för Åland har publicerats som statistikmeddelande sedan 1988 (av dåvarande Ekonomiska sekretariatet). Statistikföringen av konsumentprisindex för Åland påbörjades år 1985. Syftet är att åskådliggöra hur mycket dyrare eller billigare det blivit att leva på Åland, indexet beskriver hur prisförändringar påverkar genomsnittshushållets konsumtionsutgifter.

Insamlingsmetoder och källor
Konsumentprisindex för Åland baserar sig på underlag som beställs från Statistikcentralen. Konsumentprisindex tas fram av Statistikcentralen genom en omfattande datainsamling där man samlar in prisuppgifter på Åland, sammanställer uppgifter och beräknar index.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten på konsumentprisindex för Åland är god, men man kan inte komma ifrån att när man arbetar med ett begränsat urval kan det ibland uppstå vissa urvalsfel och snedvridningar i materialet. Speciellt på undergruppsnivå bör man tänka på att relativt få butiker undersöks, relativt få prisuppgifter inom samma varugrupp undersöks och relativt få hushåll har tillfrågats om sina hushållsvanor.

Aktualitet
Konsumentprisindex publiceras månatligen med en eftersläpning på ca två veckor.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra områden, exempelvis Finland och Sverige.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar konsumentprisindex månatligen i ett statistikmeddelande. Dessa finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats, där det också finns utförlig statistik om konsumentprisindexet i form av Excel- och PC-Axis-tabeller.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistik över konsumentprisindex på ÅSUB är Jonas Karlsson, jonas.karlsson[at]asub.ax