Korrelation

Korrelation innebär att två fenomen förefaller ha ett samband. Korrelationen kan vara positiv, vilket innebär att om värdet på den ena variabeln ökar, så ökar även värdet på den andra variabeln. För negativ korrelation gäller att om värdet på den ena variabeln ökar, minskar värdet på den andra variabeln. Värden på korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. Värden nära -1 indikerar en stark negativ korrelation och värden nära 1 en stark positiv korrelation. Korrelationen kan studeras med spridningsdiagram. Jämför determinism och kausalitet.

Tillbaka till ord och begrepp