Kvantitativa forskningsmetoder

Kvantitativa forskningsmetoder analyserar data som kan kvantifieras exempelvis i siffror. Kvantitativ forskning eftersöker att kunna generalisera resultaten till hela populationen genom att använda statistiska och matematiska metoder. Jämför kvalitativa forskningsmetoder

Tillbaka till ord och begrepp